EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót 08-03-2018

Projekt dojrzali aktywni

 

„Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP - Strategia RESTART” – to nazwa nowego projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy od listopada 2016 do sierpnia 2019 roku.

Projekt jest skierowany do osób aktywnych zawodowo będących po 50 roku życia. Jego głównym celem jest wypracowanie metody utrzymania aktywności zawodowej osób 50+ oraz stworzenie skutecznych strategii zarządzania wiekiem w firmach z sektora MMŚP.

Produktem, który finalnie powstanie, będzie platforma Strategia RESTART - narzędzie innowacyjne w skali kraju. Pozwoli na uzyskanie wysokiego stopnia automatyzacji w doborze strategii ZW i jej poszczególnych elementów dla danej firmy i jej pracowników. Platforma obniży koszty, jak również automatycznie dobierze formy realizacji do danej strategii – szkolenia e-learningowe, elastyczne formy zatrudnienia, ofertę edukacyjną z bazy instytucji certyfikowanych logiem „Przyjazny dla 50+”. Bezpłatnie wygeneruje koszt wdrożenia dla firmy i wykaz potencjalnych korzyści (co jest kluczowe dla MMŚP).

Założeniem platformy jest udostępnianie instytucjom szkoleniowym, Uniwersytetom Trzeciego Wieku czy instytucjom otoczenia biznesu narzędzi możliwych do wykorzystania w pracy z osobami 50+. Należą do nich chociażby autorskie metody przyspieszania przyswajania wiedzy, metody integracji, coachingu przełamującego bariery itp. Platforma będzie na tyle uniwersalna, że będzie mogła być zastosowana również przez sektor publiczny i pozarządowy. 

W zależności od wyników diagnozy przygotowana będzie odpowiednia opcja Strategii RESTART (zakłada się łączenie opcji):

REDUKCJA – elastyczne formy pracy, dwu-stanowiska, podział obowiązków;

REORGANIZACJA – podział obowiązków z młodszym pracownikiem, przygotowanie do „zamiany ról”;

REGENERACJA – przy wysokim poziomie wypalenia zawodowego lub istotnych problemach osobistych/zdrowotnych, wprowadzenie przerwy w pracy o określonej długości z gwarancją zatrudnienia po powrocie ;

REAKTYWACJA – zintensyfikowane działania dokształcające (IT, językowe, kompetencje miękkie, szkolenia zawodowe, zajęcia UTW, wg. autorskich programów);

READAPTACJA – w przypadku chęci wygaszenia aktywności zawodowej, ale przy chęci podtrzymania aktywności ogólnej, społecznej, zainicjowanie działań na rzecz lokalnej społeczności;

REINTEGRACJA – komunikacja z osobą na zwolnieniu, wsparcie po powrocie.

CEL

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki, przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego (PP), metod utrzymania aktywności zawodowej os. po 50 r.ż. w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym opracowanie innowacyjnej strategii zarządzania wiekiem w ramach Platformy RESTART. Cel ten zostanie osiągnięty we współpracy ponadnarodowej: wypracowanie nowych rozwiązań z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie oraz wymiana informacji i doświadczeń, co stanowić będzie wartość dodaną projektu.

Wypracowane narzędzie zostanie wdrożone do praktyki przez minimum 30 podmiotów: 17 firm,13 instytucji szkoleniowych.

Podstawowym celem jest wypracowanie z partnerem ponadnarodowym takiej Strategii i składających się na nią metod i narzędzi, które będą akceptowalne przez MMŚP, będące docelowo użytkownikami mającymi przeprowadzić wdrożenie. Dzięki wprowadzeniu w życie wypracowanych przy pomocy PP innowacyjnych instrumentów osoby 50+ będą lepiej zmotywowanymi i wykwalifikowanymi pracownikami sektora MMŚP, a w efekcie dłużej zachowają aktywność zawodową.

Ponadto pracodawcy będą zainteresowani utrzymaniem aktywności pracowników 50+, bo do tego wystarczą nieskomplikowane i tanie narzędzia. Z drugiej strony po wprowadzeniu Strategii pracownicy 50+ wykażą większy potencjał przyczyniający się do rozwoju firmy. To z kolei wpłynie na obustronne pracodawca-pracownik zainteresowanie wydłużeniem okresu pozostawania na rynku pracy w zgodnej ze Strategią formie - tym bardziej przy zmieniającej się strukturze demograficznej i wydłużającym się życiu społeczeństwa. Narzędzie będzie uniwersalne i możliwe do zastosowania także w innych sektorach.

BENEFICJENCI

Odbiorcami rozwiązania są osoby najbardziej zainteresowane wprowadzeniem rozwiązania i niezbędne do jego przetestowania przed fazą wdrożenia, czyli osoby 50+, będące pracownikami MMSP spełniające warunek zamieszkania na ternie RP oraz zatrudnienia, zgodnie z KC i KP:

ETAPY REALIZACJI

etap 1: Przygotowanie rozwiązania,

etap 2: Testowanie rozwiązania,

etap 3: Analiza efektów testowanego rozwiązania,

etap 4: Opracowanie ostatecznej wersji produktu,

etap 5: Wdrożenie rozwiązania do praktyki,

etap 6: Wypracowanie rekomendacji dla użytkowników.

 

NARZĘDZIA POWSTAŁE W PROJEKCIE

„Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP - Strategia RESTART” jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ PRIORYTETOWA IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Regulamin

Formularz rekrutacyjny 

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.