EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel i założenia studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników studiów do sporządzania oceny energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Program studiów został opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową i pozostającym w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).
Ponadto studia podyplomowe dotyczą zagadnień wykonywania audytów energetycznych w budownictwie zgodnie z zakresem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. z dnia 28 lutego 2008 r.).

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest kształcenie wykwalifikowanych ekspertów z zakresu:
• charakterystyki energetycznej budynku,
poprzez doskonalenie kwalifikacji i dokształcanie kadry z wyższym wykształceniem na potrzeby dostosowania się do wymogów Dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. (Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 191 poz. 1373)).


Adresaci studiów - warunki rekrutacji:

Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły co najmniej studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, najlepiej na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne.
Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe ,
• odpis dyplomu ukończenia studiów,
• ksero dowodu osobistego,
• potwierdzenie dowodu wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Uprawnienia:

Osoby, które ukończą studia podyplomowe uzyskają  uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej na zasadach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy i na swój wniosek mogą zostać wpisane do rejestru osób, o którym mowa w art. 5 ust. 14.

Ramowy program studiów:
 

1. Aspekty formalno-prawne oceny energetycznej budynków
* dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
* ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
* ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
* ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
* przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,
 

2. Podstawy budownictwa i fizyka budowli
* dokumentacja techniczna,
* przegrody budowlane (izolacyjność termiczna):
• ściany,
• stropy,
• stropodachy,
• dachy,
• posadzki i podłogi,


3. Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej i kształtowanie obiektów energooszczędnych
- Wstęp do projektowania budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej;
- Zasady projektowania budynków energooszczędnych;
- Potencjał wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie w Polsce;
- Systemy fototermicznej konwersji energii promieniowania słonecznego;
- Systemy fotoelektrycznej konwersji energii promieniowania słonecznego;
- Systemy energii wiatrowej;
- Projektowanie systemów zintegrowanych;
- Energia biomasy i bioenergia;
- Pasywne pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego;
- Izolacje transparentne;
- Magazynowanie energii promieniowania słonecznego;
- Ściany kolektorowo-akumulacyjne i przeszklone strefy buforowe;
- Przykłady realizacji budynków pasywnych i tzw. „zero-energetycznych”;
- Ocena możliwości i opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa)
- Wpływ doboru źródeł energii na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u. na klasę energetyczną budynku;

4. Gospodarka energetyczna
* charakterystyka gospodarki energetycznej: gospodarka paliwami, charakterystyka paliw, proces spalania, ekonomika procesu spalania
* gospodarka energią elektryczną: układy zasilania, współczynnik mocy, jakość energii (częstotliwość, napięcie, pewność zasilania, zapady napięcia, przepięcia, asymetria napięć, harmoniczne napięcia itp.), struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarce krajowej, racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej,
* polityka energetyczna Polski do 2025 r.

5. Odnawialne źródła energii i pompy ciepła

* Źródła energii nieodnawialne i odnawialne.
*Skutki ekologiczne spalania paliw (emisje gazowe i stałe, efekt cieplarniany, emisje niskie).
*Energie alternatywne.

6. Ochrona cieplna budynku i ocena jej stan

* określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych : cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych.
*określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych.
* obliczanie wartości współczynników przenikania przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946
* obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według PN
* obliczanie zapotrzebowania mocy(projektowanego obciążenia cieplnego) według PN
* obliczenie zapotrzebowania ciepła i mocy na cele przygotowania cieplej wody użytkowej
* obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, c. w. u i wentylacji:
 

7. Systemy ogrzewania i zaopatrzenia w c. w. u.

* Klasyfikacja systemów ogrzewania c. o. i c. w. u.
-instalacje grzewcze tradycyjne
- ogrzewanie podłogowe
- kominkowe
- rekuperatory
*Miejskie systemy ciepłownicze.
* Klasyfikacja węzłów cieplnych.
*Zasady rozliczeń energii i mediów.
*Równoważenie hydrauliczne instalacji.
*Systemy przygotowania c. w. u.
* Automatyka w źródłach i instalacjach cieplnych.
* Wymagania techniczne dla instalacji grzewczych i instalacji c. w. u.

8. Systemy wentylacji i klimatyzacji

*parametry mikroklimatu w pomieszczeniach: temperatura powietrza, wilgotność powietrza, zanieczyszczenia powietrza (gazowe, pyły), promieniowanie podczerwone (cieplne) ścian, stropów, podłóg,
* wentylacja grawitacyjna
* wentylacja hybrydowa
* aeracja
* wentylacja mechaniczna
* klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrze z czynnikiem chłodniczym
* przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe)

9. Energia elektryczna w budynkach

* rodzaje typowych odbiorników zasilanych energią elektryczną w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
*zyski ciepła od urządzeń elektrycznych.
*rodzaje oświetlenia.
*warunki techniczne instalacji elektrycznych w budynkach.
*racjonalizacja zużycia energii elektrycznej.

10. Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków

11. Zarządzanie energią w budynkach. Metody pomiarów i badań (np. termowizja)

* Zasady pomiarów i rozliczeń energii (liczniki ciepła, podzielniki kosztów, wodomierze).
*wskaźniki zużycia energii cieplnej w budynkach.
*wskaźniki zużycia c.w.u.
*oświetlenie w budynkach.
*termowizja – metody oceny wyników termowizji.

12. Audyt energetyczny a termomodernizacja

* Kompleksowe programy termomodernizacji budynków,
*modernizacja przegród budowlanych.
*Modernizacja źródeł ciepła i instalacji grzewczej.
*Modernizacja układów wentylacji.
* Docieplanie dachów i stropodachów.
*Budynek i mieszkanie referencyjne.
*Standardy energetyczne budynków i mieszkania.

13. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięć termo modernizacyjnych

*Analiza opłacalności przedsięwzięć termo-modernizacyjnych.
*Metody oceny efektów ekologicznych.

14. Metodyka sporządzania świadectw energetycznych

* Klasy energetyczne budynku i mieszkania.
* Budynek i mieszkanie referencyjne.

* świadectwo dla budynków mieszkalnych:
• określenie danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji,
• określenie zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku metodą odnoszenia cech ocenianego budynku do cech budynku referencyjnego
przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej,
* świadectwo dla lokali mieszkalnych:
• określenie danych i wskaźników energetycznych lokalu mieszkalnego dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania lokalu mieszkalnego na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji,
• określenie zintegrowanej charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego metodą odnoszenia cech ocenianego lokalu do cech lokalu referencyjnego
przyporządkowanie lokalowi mieszkalnemu klasy energetycznej,
* świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych:
• określenie danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji,
• określenie zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku metodą odnoszenia cech ocenianego budynku do cech budynku referencyjnego
przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej,

15. Programy komputerowe do oceny energetycznej budynku

*programy komputerowe do sporządzania obliczeń: Konstruktor, eVe, Agnes, DIALux 4.4, PURMO OZC.
* programy komputerowe do sporządzania świadectw.

16. Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia studiów:

Liczba godzin: 264

Czas trwania: 2 semestry

Cena: 3400 zł + 200 zł (wpisowe)

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.