EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Doradztwo zawodowe

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

     Cel studiów

Przekazanie wiedzy i umiejętności oraz nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.

Doradztwo zawodowe jest procesem pomagania ludziom w celu lepszego zrozumienia samego siebie, stosunku do wykonywanej pracy, środowiska, w którym pracują, stosunku do zmiany zawodu oraz właściwego wyboru zawodu.

      Adresaci

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą doradcy zawodowego w:

- szkole lub placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi (jego rodzicom),

- urzędach pracy, instytucjach rynku pracy,

- instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych,

którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie.

     Ramowy program

Program studiów na kierunku doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy obejmuje m.in. teorię i szereg ćwiczeń praktycznych związanych z pracą doradcy zawodowego oraz wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące podstaw prawa pracy, rynku pracy oraz pośrednictwa pracy.

Program studiów przygotowuje zarówno do indywidualnej, jak i grupowej pracy doradczej i jest dostosowany do pracy z różnymi typami klientów, np. osobami młodocianymi poszukującymi ścieżki edukacyjno – zawodowej, osobami bezrobotnymi w ramach promocji zatrudnienia,  czy osobami dorosłymi zainteresowanymi rozwojem kariery, czy aktywizacją zawodową.

 

1. Podstawy doradztwa zawodowego

Propozycje treści kształcenia: regulacje prawne i struktura organizacyjna poradnictwa zawodowego
i edukacyjnego; podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym; wybrane teorie rozwoju zawodowego; koncepcje poradnictwa zawodowego oraz style pracy doradców zawodowych; role
i zadania doradców zawodowych; praca z klientem; etyka pracy doradcy;  kompetencje i rozwój własny doradcy zawodowego; kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w Europie (instytucje świadczące poradnictwo w sektorach: edukacyjnym, pracy, szkolnictwa wyższego, obrony narodowej, prywatnym i pozarządowym), wielokulturowość. Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego/ programów z zakresu doradztwa zawodowego.

2. Prawo pracy

Propozycje treści kształcenia: podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy; regulacje prawne sektora pracy: np. kodeks pracy, zatrudnienie niepełnosprawnych, praca cudzoziemca; stosunek pracy: nawiązanie, rozwiązanie oraz wygaśnięcie stosunku pracy; podstawowe obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy; rodzaje umów: o pracę, o dzieło, zlecenie; wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą; regulacje związane z czasem pracy; urlopy: wypoczynkowy, wychowawczy, macierzyński; dyskryminacja i mobbing w pracy; standardy usług rynku pracy.

3. Zawodoznawstwo

Propozycje treści kształcenia: interdyscyplinarny charakter zawodoznawstwa; klasyfikacja zawodów i specjalności; nowe zasady zdobywania kwalifikacji zawodowych; struktury kwalifikacji; informacja zawodowa i jej rola w planowaniu kariery zawodowej;  analiza podaży i popytu na pracę; nowe zawody, branże przyszłości; krajowe standardy kwalifikacji zawodowych i ich rola w procesie kształcenia; formalne i pozaformalne metody potwierdzania kwalifikacji zawodowych; kwalifikacje i kompetencje w świetle aktualnych zmian w edukacji zawodowej; wpływ Europejskich Ram Kwalifikacji na integrację szkolnego i pozaszkolnego systemu edukacji; hierarchia i prestiż zawodu w społeczeństwie; biblioteka jako centrum informacji edukacyjnej i zawodowej.

4. Doradztwo osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

Propozycje treści kształcenia: niepełnosprawność – identyfikacja problemu stopnie niepełnosprawności; sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy; bariery edukacyjne, ekonomiczne, psychologiczne, instytucjonalne i organizacyjne w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne i niedostosowane społecznie; praca w życiu osób niepełnosprawnych; aktywność ekonomiczna osób sprawnych i niepełnosprawnych; możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie; stereotypy społeczne nt. niepełnosprawności; specyfika porad dla osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.

5. Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego

Propozycje treści kształcenia: rozmowa doradcza jako główna metoda pracy; diagnozowanie; dostosowanie metod i narzędzi do możliwości odbiorcy; testy i kwestionariusze; sposoby i procedury prowadzenia poradnictwa indywidualnego i grupowego; kreatywne metody i techniki stosowane w poradnictwie zawodowym; poradnictwo zawodowe na odległość; konstruowanie własnych narzędzi do pracy; specyfika pracy z różnymi typami klientów; ewaluacja pracy doradcy.

6. Planowanie karier

Propozycje treści kształcenia: determinanty i typy kariery zawodowej; kariera zawodowa i etapy jej rozwoju na tle cyklu życia człowieka; metody pracy z klientem w różnych okresach życiowych; zasady konstrukcji planu ścieżek kariery zawodowej; zarządzanie własnymi zasobami; zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej; Indywidualny Plan Działania; bilans kompetencji; nowoczesne narzędzia i styl pracy doradcy - coaching i tutoring; czynniki sukcesu: motywacja, podejście do zmiany życiowej, kształtowanie postawy optymistycznej, elastyczność, poczucie własnej wartości, asertywność, przekonania wspierające i ograniczające; całożyciowa kariera; kompetencje zawodowe: matryca kompetencji; psychologia zdrowia a przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, stres, work-life balance.

7. Kształcenie ustawiczne w Polsce

Propozycje treści kształcenia: kształcenie ustawiczne/edukacja dorosłych/lifelong learning – pojęcia, terminy oraz podstawy prawne obowiązujące w Polsce; instytucje oraz systemy kształcenia ustawicznego w Polsce; strategie i programy krajowej polityki w zakresie kształcenia ustawicznego; osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, a kształcenie ustawiczne; prawa i obowiązki pracodawców w kontekście kształcenia ustawicznego.

8. Kształcenie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego

Propozycje treści kształcenia: komunikacja interpersonalna; tworzenie relacji klient-doradca; prowadzenie rozmowy indywidualnej; prowadzenie spotkania grupowego; etapy procesu grupowego; techniki pracy z grupą; motywowanie klienta; asertywność w pracy doradcy, etyka w pracy doradcy.

9. Trening osobisty

Propozycje treści kształcenia: omawianie realnych sytuacji z pracy na forum; praca indywidualna, praca w parach; elementy superwizji doradczej; budowanie sieci wsparcia; umiejętność formułowania konstruktywnej informacji zwrotnej.

10. Psychologiczne podstawy wyboru zawodu

Koncepcje rozwoju zawodowego i wyboru zawodu; czynniki wyboru zawodu i podejmowania decyzji; psychologia różnic indywidualnych; psychologia stresu zawodowego; etyka profesjonalna.

11. Rynek pracy a wspieranie postaw przedsiębiorczości

pojęcie, specyfika, struktura i zasady funkcjonowania rynku pracy; uczestnicy rynku pracy; bezrobocie jako problem społeczny; zróżnicowanie sektorowe rynku pracy; podstawowe usługi oraz instrumenty rynku pracy; programy przeciwdziałania bezrobociu; elastyczne formy pracy; Ośrodki kariery; kształtowanie postawy przedsiębiorczej jako wyzwanie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorczości; źródła finansowania działalności gospodarczej samozatrudnienie (działalność gospodarcza, działalność wykonywana osobiście) a stosunek pracy; formy prawno-organizacyjne; prowadzenia działalności gospodarczej.

12. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy w Polsce i za granicą; pośrednictwo dla grup szczególnego ryzyka; struktury organizacyjne firm; marketing i promocja usług w pośrednictwie pracy; opis stanowiska i dobór pracowników do oferty; metody działań pośrednika pracy.

13. Praktyka

14. Seminarium dyplomowe

      Forma zaliczenia

      Ilość godzin

 

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.