EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Doradztwo Zawodowe

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

 Cel studiów

Przekazanie wiedzy i umiejętności oraz nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.

Doradztwo zawodowe jest procesem pomagania ludziom w celu lepszego zrozumienia samego siebie, stosunku do wykonywanej pracy, środowiska, w którym pracują, stosunku do zmiany zawodu oraz właściwego wyboru zawodu.

 Adresaci

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą doradcy zawodowego w:

którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie.

 Ramowy program

Program studiów na kierunku doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy obejmuje m.in. teorię i szereg ćwiczeń praktycznych związanych z pracą doradcy zawodowego oraz wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące podstaw prawa pracy, rynku pracy oraz pośrednictwa pracy.

Program studiów przygotowuje zarówno do indywidualnej, jak i grupowej pracy doradczej i jest dostosowany do pracy z różnymi typami klientów, np. osobami młodocianymi poszukującymi ścieżki edukacyjno – zawodowej, osobami bezrobotnymi w ramach promocji zatrudnienia,  czy osobami dorosłymi zainteresowanymi rozwojem kariery, czy aktywizacją zawodową.

1. Podstawy doradztwa zawodowego

Propozycje treści kształcenia: regulacje prawne i struktura organizacyjna poradnictwa zawodowego
i edukacyjnego; podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym; wybrane teorie rozwoju zawodowego; koncepcje poradnictwa zawodowego oraz style pracy doradców zawodowych; role
i zadania doradców zawodowych; praca z klientem; etyka pracy doradcy;  kompetencje i rozwój własny doradcy zawodowego; kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w Europie (instytucje świadczące poradnictwo w sektorach: edukacyjnym, pracy, szkolnictwa wyższego, obrony narodowej, prywatnym i pozarządowym), wielokulturowość. Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego/ programów z zakresu doradztwa zawodowego.

2. Prawo pracy

Propozycje treści kształcenia: podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy; regulacje prawne sektora pracy: np. kodeks pracy, zatrudnienie niepełnosprawnych, praca cudzoziemca; stosunek pracy: nawiązanie, rozwiązanie oraz wygaśnięcie stosunku pracy; podstawowe obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy; rodzaje umów: o pracę, o dzieło, zlecenie; wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą; regulacje związane z czasem pracy; urlopy: wypoczynkowy, wychowawczy, macierzyński; dyskryminacja i mobbing w pracy; standardy usług rynku pracy.

3. Zawodoznawstwo

Propozycje treści kształcenia: interdyscyplinarny charakter zawodoznawstwa; klasyfikacja zawodów i specjalności; nowe zasady zdobywania kwalifikacji zawodowych; struktury kwalifikacji; informacja zawodowa i jej rola w planowaniu kariery zawodowej;  analiza podaży i popytu na pracę; nowe zawody, branże przyszłości; krajowe standardy kwalifikacji zawodowych i ich rola w procesie kształcenia; formalne i pozaformalne metody potwierdzania kwalifikacji zawodowych; kwalifikacje i kompetencje w świetle aktualnych zmian w edukacji zawodowej; wpływ Europejskich Ram Kwalifikacji na integrację szkolnego i pozaszkolnego systemu edukacji; hierarchia i prestiż zawodu w społeczeństwie; biblioteka jako centrum informacji edukacyjnej i zawodowej.

4. Doradztwo osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

Propozycje treści kształcenia: niepełnosprawność – identyfikacja problemu stopnie niepełnosprawności; sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy; bariery edukacyjne, ekonomiczne, psychologiczne, instytucjonalne i organizacyjne w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne i niedostosowane społecznie; praca w życiu osób niepełnosprawnych; aktywność ekonomiczna osób sprawnych i niepełnosprawnych; możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie; stereotypy społeczne nt. niepełnosprawności; specyfika porad dla osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.

5. Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego

Propozycje treści kształcenia: rozmowa doradcza jako główna metoda pracy; diagnozowanie; dostosowanie metod i narzędzi do możliwości odbiorcy; testy i kwestionariusze; sposoby i procedury prowadzenia poradnictwa indywidualnego i grupowego; kreatywne metody i techniki stosowane w poradnictwie zawodowym; poradnictwo zawodowe na odległość; konstruowanie własnych narzędzi do pracy; specyfika pracy z różnymi typami klientów; ewaluacja pracy doradcy.

6. Planowanie karier

Propozycje treści kształcenia: determinanty i typy kariery zawodowej; kariera zawodowa i etapy jej rozwoju na tle cyklu życia człowieka; metody pracy z klientem w różnych okresach życiowych; zasady konstrukcji planu ścieżek kariery zawodowej; zarządzanie własnymi zasobami; zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej; Indywidualny Plan Działania; bilans kompetencji; nowoczesne narzędzia i styl pracy doradcy - coaching i tutoring; czynniki sukcesu: motywacja, podejście do zmiany życiowej, kształtowanie postawy optymistycznej, elastyczność, poczucie własnej wartości, asertywność, przekonania wspierające i ograniczające; całożyciowa kariera; kompetencje zawodowe: matryca kompetencji; psychologia zdrowia a przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, stres, work-life balance.

7. Kształcenie ustawiczne w Polsce

Propozycje treści kształcenia: kształcenie ustawiczne/edukacja dorosłych/lifelong learning – pojęcia, terminy oraz podstawy prawne obowiązujące w Polsce; instytucje oraz systemy kształcenia ustawicznego w Polsce; strategie i programy krajowej polityki w zakresie kształcenia ustawicznego; osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, a kształcenie ustawiczne; prawa i obowiązki pracodawców w kontekście kształcenia ustawicznego.

8. Kształcenie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego

Propozycje treści kształcenia: komunikacja interpersonalna; tworzenie relacji klient-doradca; prowadzenie rozmowy indywidualnej; prowadzenie spotkania grupowego; etapy procesu grupowego; techniki pracy z grupą; motywowanie klienta; asertywność w pracy doradcy, etyka w pracy doradcy.

9. Trening osobisty

Propozycje treści kształcenia: omawianie realnych sytuacji z pracy na forum; praca indywidualna, praca w parach; elementy superwizji doradczej; budowanie sieci wsparcia; umiejętność formułowania konstruktywnej informacji zwrotnej.

10. Psychologiczne podstawy wyboru zawodu

Koncepcje rozwoju zawodowego i wyboru zawodu; czynniki wyboru zawodu i podejmowania decyzji; psychologia różnic indywidualnych; psychologia stresu zawodowego; etyka profesjonalna.

11. Rynek pracy a wspieranie postaw przedsiębiorczości

pojęcie, specyfika, struktura i zasady funkcjonowania rynku pracy; uczestnicy rynku pracy; bezrobocie jako problem społeczny; zróżnicowanie sektorowe rynku pracy; podstawowe usługi oraz instrumenty rynku pracy; programy przeciwdziałania bezrobociu; elastyczne formy pracy; Ośrodki kariery; kształtowanie postawy przedsiębiorczej jako wyzwanie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorczości; źródła finansowania działalności gospodarczej samozatrudnienie (działalność gospodarcza, działalność wykonywana osobiście) a stosunek pracy; formy prawno-organizacyjne; prowadzenia działalności gospodarczej.

12. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy w Polsce i za granicą; pośrednictwo dla grup szczególnego ryzyka; struktury organizacyjne firm; marketing i promocja usług w pośrednictwie pracy; opis stanowiska i dobór pracowników do oferty; metody działań pośrednika pracy.

13. Praktyka

14. Seminarium dyplomowe

 Forma zaliczenia

 Czas trwania:

 3 semestry / 350 godzin

Cena: 3800 zł + 200 zł (wpisowe)

Zapisz się online

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.