EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia

Uczestnicy:

Wymagania:

 

Program:

Blok ogólnoprawny

I. Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia

1. Definicje ustawowe.

2. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie.

3. Zasady sporządzania planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.

4. Wewnętrzne służby ochrony – zasady i tryb tworzenia, struktura organizacyjna, zakres działania, sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie.

5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia:

6. Tryb uzyskiwania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem wymagań kwalifikacyjnych dotyczących pracowników ochrony.

7. Uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony przy realizacji zadań ochrony osób i mienia.

8. Zasady, przypadki i warunki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz czynności poprzedzające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej i czynności następujące po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

9. Ograniczenia w ochronie osób wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia.

10. Uprawnienia kontrolne organu koncesyjnego wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o ochronie osób i mienia.

11. Zakres i tryb sprawowania przez Policję, Straż Graniczną i Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

II. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego

1. Pojęcie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego.

2. Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.

3. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

4. Instytucja obrony koniecznej.

5. Instytucja stanu wyższej konieczności.

6. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.

7. Przestępstwa przeciwko mieniu.

8. Wykroczenia przeciwko mieniu.

9. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony.

10. Ogólne zasady zabezpieczenia miejsca popełnienia przestępstwa na potrzeby postępowania procesowego.

11. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

III. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy

1. Pojęcie prawa cywilnego i prawa pracy.

2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

3. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.

4. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

5. Czyny niedozwolone.

6. Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.

7. Pojęcie pracownika i pracodawcy.

8. Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne.

9. Obowiązki pracodawcy.

10. Obowiązki pracownika.

11. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika.

12. Czas pracy.

13. Roszczenia ze stosunku pracy.

IV. Wybrane zagadnienia psychologii

1. Pojęcie psychologii.

2. Zapamiętywanie – rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania.

3. Budowa portretu pamięciowego.

4. Elementy prenegocjacji.

5. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.

6. Psychologia tłumu.

7. Podstawowe informacje dotyczące stresu, jego funkcjonowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

V. Etyka pracownika ochrony

1. Podstawowe pojęcia.

2. Katalog praw i wolności człowieka.

3. Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w pracy związanej z ochroną osób i mienia.

4. Poszanowanie godności człowieka a uprawnienia do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

VI. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń.

2. Praktyczne opatrywanie ran postrzałowych, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 50 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów, w tym pkt VI – w formie wykładów i zajęć praktycznych.

 

Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia

I. Taktyka wykonywania zadań ochrony osób

1. Zakres pojęcia ochrony osób.

2. Przyczyny zamachów na osoby.

3. Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki:

4. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom:

5. Organizacja grupy ochronnej.

II. Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia

1. Zakres pojęcia ochrona mienia.

2. Ochrona obiektu:

  1. cel ochrony i rodzaje zagrożeń;
  2. formy wykonywania zadań ochrony;
  3. zadania i obowiązki pracownika ochrony w związku z:
  1. specyfika ochrony różnych kategorii obiektów;
  2. specyfika ochrony sprawowanej przez grupę interwencyjną.

3. Ochrona transportowanych wartości pieniężnych:

4. Ogólne wymogi prawne dotyczące urządzeń, pojemników, pomieszczeń lub bankowozów służących do przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych.

5. Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń:

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 100 godzin, w tym pkt I w wymiarze 30 godzin i pkt II w wymiarze 70 godzin, realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.

 

Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego

1. Budowa i zasady działania broni palnej:

2. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną:

3. Techniki posługiwania się bronią palną:

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 35 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.

 

Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

1. Samoobrona:

2. Techniki interwencyjne:

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 60 godzin realizowanych w formie stacjonarnych zajęć praktycznych.

 

Liczba godzin: 245h

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.