EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Logopedia

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy,wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełno sprawnościami,przygotowanie do udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci.

Adresaci studiów:
Absolwenci uczelni wyższych kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych, z przygotowaniem pedagogicznym.

Dodatkowe kwalifikacje

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy posiadają również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Treść rozporządzenia:

4.9) Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:

  1. ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  3. ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  4. ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy określone w § 21.

Uzyskiwane uprawnienia:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów uprawniające do wykonywania zawodu logopedy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania i zdanie 3 egzaminów kursowych oraz przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej. 
Absolwenci mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach (także szkołach i przedszkolach specjalnych), gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Zasady naboru:

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Ukończone studia wyższe (m.in. licencjat) oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Program studiów:
Pedagogika specjalna – wybrane problemy
Nauka o języku - semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
Biologiczne podstawy mowy i myślenia
Fonologia i fonetyka artykulacyjna
Wstęp do logopedii
Psychoterapia
Teoria zaburzeń mowy
Profilaktyka i diagnoza logopedyczna
Terapia logopedyczna
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Psychologia kliniczna
Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci
Foniatria
Neurologopedia
Emisja głosu
Surdologopedia
Oligofrenologopedia
Ortodoncja
Warsztaty terapii zajęciowej
Warsztat pracy logopedy
Wspomaganie rozwoju – praca indywidualna
Logorytmika
Seminarium dyplomowe
Specjalistyczna praktyka logopedyczna


Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa
Egzamin końcowy 

Czas trwania studiów: 3 semestry/450godz.

 

Uzupełniający IV semestr obejmuje:

Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami mowy w grupie rówieśniczej
Komputer w logopedii
Logopedia medialna z ortofonią
Metody terapii dziecka
Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego
Współpraca z nauczycielami i rodzicami
Neurologia dziecięca
Glottodydaktyka
Praktyka specjalistyczna (50h)

Forma zaliczenia:
Karta zaliczeń

Czas trwania studiów: 1 semestry/150godz

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.