EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Pracownik Kadrowo Płacowy

 

PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH

Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, legitymujący się certyfikatem VCC, posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy oraz stosunków z niego wynikających, jak również stosunków pokrewnych, dotyczących:

  • stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego przyjmowania pracownika do pracy,
  • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Ponadto, taka osoba prowadzi działalność w zakresie określania czasu pracy, wydawania świadectwa pracy, urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, świadczeń chorobowych dla pracowników. Posiada znajomość wybranych programów do obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej, jak również ogólnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej, oraz organizacji pracy małych zespołów. Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych kieruje się etyką, poszanowaniem praw pracodawcy i pracownika, przestrzega również zasad BHP, zasad ergonomii, stosuje przepisy prawne. Posiada zdolność organizacji samodzielnego procesu pracy, jak i pracy w zespole.

Certyfikat VCC uprawnia do pracy w dziale: kadr, spraw personalnych, zarządzania zasobami ludzkimi poszczególnych przedsiębiorstw.

Moduł oparty jest na PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE z dnia 7 lutego 2012 r. Zawód: technik ekonomista (331403), kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych).

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

  • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 80
 

CZAS TRWANIA EGZAMINU

  • 30 min - część teoretyczna
  • 30 min - część praktyczna

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przyjęcie pracownika do pracy

1.1 Dokumentacja związana z zatrudnieniem
1.2 Kwestionariusze osobowe: Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika, Kwestionariusz osobowy pracownika
1.3 Badania lekarskie
1.4 Dokumentacja pracownicza
1.5 Akta osobowe
1.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy: Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, Wstępne szkolenie BHP, Okresowe szkolenie BHP

2. Nawiązanie stosunku pracy

2.1 Istota stosunku pracy
2.2 Umowa o pracę na tle innych umów
2.3 Umowa o pracę
2.4 Umowa zlecenia
2.5 Umowa o dzieło
2.6 Umowa agencyjna
2.7 Kontrakt menedżerski

3. Czas pracy

3.1 Pojęcia związane z czasem pracy
3.2 Systemy i rozkłady czasu pracy
3.3 Skrócenie czasu pracy
3.4 Praca ponadnormatywna

4. Rozwiązanie stosunku pracy

4.1 Rozwiązywanie umów o pracę
4.2 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
4.3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
4.4 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
4.5 Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę
4.6 Wygaśnięcie stosunku pracy

5. Świadectwo pracy

5.1 Informacje ogólne
5.2 Obowiązek wydania świadectwa pracy
5.3 Sprostowanie świadectwa pracy
5.4 Treść świadectwa pracy
5.5 Obowiązek wydawania świadectw pracy przy umowach terminowych

6. Urlop wypoczynkowy

6.1 Prawo do urlopu
6.2 Wymiar urlopu wypoczynkowego
6.3 Pierwszy urlop wypoczynkowy
6.4 Wliczanie okresów nauki przy ustalaniu wymiaru urlopu
6.5 Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowców
6.6 Urlop na żądanie
6.7 Plan urlopów
6.8 Ekwiwalent za urlop

7. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

7.1 Istota wynagrodzenia za pracę
7.2 Składniki wynagrodzenia za pracę
7.3 Systemy wynagrodzeń za pracę
7.4 Dokumentacja wynagrodzeń
7.5 Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych: Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Podleganie ubezpieczeniom zleceniobiorców, Ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą, Dokumentacja przekazywana do ZUS i zasady opłacania składek, Dokumentacja związana z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Obowiązki pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z urzędem skarbowym
7.6 Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną

8. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

8.1 Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
8.2 Ekwiwalent za urlop
8.3 Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze: Odszkodowania i rekompensaty z tytułu utraty pracy, Odprawy emerytalne i rentowe, Odprawa pośmiertna, Ujęcie składkowo-podatkowe

9. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby

9.1 Prawo do wynagrodzenia chorobowego
9.2 Zasady obliczania wynagrodzenia za chorobę (i zasiłku)
9.3 Ujęcie składkowe i podatkowe

10. Świadczenia chorobowe dla pracowników

10.1 Informacje ogólne
10.2 Zasiłek chorobowy
10.3 Świadczenie rehabilitacyjne
10.4 Zasiłek wyrównawczy
10.5 Zasiłek macierzyński
10.6 Zasiłek opiekuńczy

11. Przykłady naliczania wynagrodzeń

12. Wybrane programy do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej

12.1. Symfonia Kadry i Płace
12.2. Płatnik: Zastosowanie programu Płatnik, Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek, Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych, Tworzenie dokumentów rozliczeniowych, Wysyłanie dokumentów do ZUS, Tworzenie dokumentów ZUS RMUA

13. Zagadnienia dodatkowe

13.1. Ogólne zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
13.2. Organizacja pracy małych zespołów

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.