EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów:

Celem Studiów jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, także przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty / menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie kadrami. Z oferty mogą skorzystać również osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w zakresie przedmiotu studiów, które już pracują w obszarach związanych z stosowaniem prawa pracy i przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 
Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób zatrudnionych w działach kadr firm i instytucji publicznych (prywatnych zakładów pracy, urzędów, organów administracji państwowej i samorządowej, zakładów budżetowych), osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców, którzy na co dzień stosują lub będą stosować przepisy z zakresu prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych. Ukończenie studiów może też pomóc w uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji i znalezieniu pożądanego zatrudnienia osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi.
 
Korzyści dla studentów:

Uczestnicy studiów zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w zakładzie pracy. Zdobędą dostateczną i praktyczną wiedzę na temat zgodnego z prawem nawiązywania i rozwiązywania umowę o pracę z pracownikami, oraz unikanie wchodzenia w spory przed sądem pracy. Ponadto uczestniczy będą mieli szansę zapoznać się z najnowszą praktyką stosowania prawa pracy, aktualną wiedzą naukową oraz orzecznictwem sądowym z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń. Praktyczny wymiar wielu zajęć pozwoli na nabycie umiejętności rozwiązywania określonych problemów powstających na linii pracownik-pracodawca. Zagadnienia z zakresu zarządzenia zasobami ludzkimi pozwolą natomiast na diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, również w kontekście działalności związkowej. Uczestnicy studiów nabędą ponadto umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. Wykładowcy w praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych.
 
Ramowy program studiów:

Ogólne zagadnienia prawa pracy – źródła i tendencje rozwojowe
Stosunek pracy – nawiązanie, zmiana, rozwiązanie
Czas pracy, urlopy pracownicze
Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadki przy pracy
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Odpowiedzialność pracowników
Dokumentacja pracownicza
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 
Zbiorowe prawo pracy 
Elementy europejskiego i międzynarodowego prawa pracy
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia zdrowotne
Elementy prawa podatkowego
Wybrane zagadnienia psychologii i etyki pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje 
Elastyczne formy zatrudnienia, w tym umowy cywilno-prawne
Spory ze stosunku pracy
Kontrola i postępowanie kontrolne inspektora pracy
Seminarium dyplomowe
 

Forma zaliczenia studiów:

test z wybranych zagadnień programowych
praca dyplomowa
 
Liczba godzin: 210/2 semestry

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.