EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Projekt Polska Cyfrowa

 

3.2 Polska Cyfrowa – informacje o projekcie

 1. Koncepcja projektu:

Projekt zakłada objecie wsparciem nauczycieli i uczniów nauczania początkowego (klas 1-3) szkół podstawowych. Każdy z nauczycieli, który zostanie zgłoszony do projektu przejdzie ścieżkę dydaktyczną w postaci dwuetapowego szkolenia z podstaw programowania (ramowy program szkolenia zostanie opracowany na etapie przygotowania projektu):

 1. Harmonogram szkoleń:

Harmonogram szkoleń w każdej gminie zostanie ustalony indywidualnie i w miarę możliwości dostosowany do potrzeb uczestników. Zajęcia z zarówno z części I jak i II odbywały się będą poza godzinami lekcyjnymi.

 1. Trwałość projektu:

Trwałość projektu zapewnia Lider. Zostanie ona osiągnięta poprzez uruchomienie i udostępnienie platformy, na której umieszczane będą kontenty tematycznie związane z prowadzonymi szkoleniami. Z zasobów platformy będą mogli korzystać nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w projekcie i używać ich w miarę potrzeby do wdrażania zasad programowania do podstawy programowej.

Trwałość projektu, w przypadku sprzętu musi być utrzymana przez 5 lat. W tym czasie nie można go zbywać. W przypadku uszkodzenia z winy nieprawidłowego użytkowania odpowiedzialność za naprawę ponosi użytkownik. W okresie objętym gwarancją reklamacją sprzętu zajmuje się Lider projektu.

W przypadku trwałości projektu w kontekście nauczycieli trwa ona 6 miesięcy od zakończenia projektu i do tego czasu muszą oni korzystać z udostępnionej w ramach projektu platformy. Użytkowanie platformy jest nieodpłatne.

 1. Powrót dzieci po dodatkowych zajęciach:

Jeżeli na terenie danej gminy dzieci nie będą miały możliwości powrotu z dodatkowych zajęć autobusem szkolnym, w projekcie zostaną założone środki na zapewnienie im bezpiecznego powrotu do domu.

Zapewnienie dowozu leży po stronie Lidera. Biuro projektu zawiera umowę na dodatkowy dowóz z przewoźnikiem, który w danym roku szkolnym obsługuje przewozy dzieci szkolnych.

 1. Zmiana lub niemożność ukończenia przez nauczyciela ścieżki szkoleniowej:

Jeżeli nauczyciel z przyczyn losowych spowodowanych „siłą wyższą” nie będzie mógł ukończyć szkolenia to nie ponosi za to odpowiedzialności finansowej. Lider projektu zapewnia osiągniecie wskaźników.

 1. Sprzęt komputerowy w projekcie:

W ramach projektu każdy z nauczycieli objęty wsparciem szkoleniowym na zakończenie otrzyma sprzęt komputerowy. Ponadto zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy w postaci zestawów komputerowych lub innego sprzętu ICT, który będzie mógł służyć do realizacji zajęć związanych z programowaniem (np. tablety, roboty do programowania, maty edukacyjne) zostanie przyznany wybranym placówkom.

 1. Czy w projekcie będą przepływy finansowe?

            Nie.

 1. Jakie mają Państwo doświadczenie w realizacji projektów?

VCC w liczbach:

Ponad 23.000 wydanych certyfikatów

Ponad 25.000 przeszkolonych osób w standardzie VCC

Ponad 1100 akredytowanych trenerów

Ponad 150 zrealizowanych projektów edukacyjnych ze standardem VCC

 1. Czy gmina/szkoła musi zabezpieczyć wkład własny?

           Nie, wkład własny zapewnia Lider projektu.

 1. Jakie będą konsekwencje jak gmina/szkoła wycofa się z projektu?

Gmina/szkoła nie poniesie żadnych konsekwencji, ponieważ szkoła będzie uczestnikiem projektu ale nie będzie partycypować w kosztach projektu – sprzęt zostanie przekazany szkole w formie darowizny po zakończeniu realizacji zadań szkoleniowych. Należy jednak pamiętać że w Nowej Perspektywie Finansowej promowana jest filozofia kontynuacji działań: (np. Internet szerokopasmowy, szkolenia na rzecz mieszkańców, szersze projekty infrastrukturalne, takie jak doposażenia gmin).

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o wycofanie deklaracji nie później niż 2 tygodnie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Termin składania przypada na 31.10.2017 r.

 1. Co się stanie w przypadku gdy nie uda się zrekrutować beneficjentów na szkolenia na terenie gminy/szkół?

Gmina/szkoła nie poniesie żadnych konsekwencji. Zwiększymy wtedy poziom rekrutacji w innej gminie/szkole wchodzącej w skład tego samego obszaru NUTS 3.

 1. W jaki sposób gmina/szkoła będzie mogła dostać sprzęt po realizacji projektu?

Nieodpłatnie w formie darowizny po zakończeniu projektu.

 1. Jaki będzie okres trwania projektu?

           30 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

 1. Na jakich programach będą prowadzone zajęcia? Czy komputerowy sprzęt szkolny może być wykorzystany do prowadzenia zajęć? Czy będzie spełniał wymagania?

Zajęcia będą prowadzone na komputerowym sprzęcie szkolnym. Powinien on posiadać standardowe oprogramowanie jakie wykorzystywane jest podczas lekcji z uczniami. Projekt nie wymaga zakupu dodatkowego oprogramowani.

 1. Czy nie będzie łączenia nauczycieli z gmin, aby utworzyć większą grupę?

W razie wyższej konieczności, jeżeli w danej gminie zgłoszona zostanie bardzo mała ilość nauczycieli, zostaną oni dołączeni do grupy w gminie sąsiedniej. W takim przypadku otrzymają zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Powyższa sytuacja dotyczy jedynie części I szkolenia. Część II niezależnie od liczby zgłoszonych w danej gminie nauczycieli będzie prowadzona w placówce, w której uczy dany nauczyciel.

 1. Jaką dokumentacje będzie musiała zdać szkoła/gmina w trakcie i po projekcie?

W trakcie trwania projektu szkoła powinna przekazywać standardowe dokumenty związane z organizacją szkoleń i przekazania sprzętu, na udostępnionych przez Lidera wzorach.

 1. Czy szczegółowe warunki projektu zostaną ustalone przed projektem i na jak długo przed złożeniem?

Szczegóły dotyczące projektu i specyfikacje zostaną udostępnione najpóźniej na około 2 tygodnie przed złożeniem projektu.

 1. Dzieci kończą zajęcia wcześniej niż zwalniane są sale komputerowe przez starsze klasy? Co w takim przypadku?

           Dostosowanie harmonogramu do dostępności sal leży w gestii szkoły.

 1. Czy realizacja programu wymaga zakupu tablicy interaktywnej? Bo przy szkoleniu dla nauczycieli każdy ma swój komputer, ale przy kolejnym etapie z udziałem dzieci komputer ma tylko nauczyciel. Jak więc wygląda realizacja II etapu,  gdy 30 godzin nauczyciel uczy dzieci w obecności trenera?

Szkolenia nie wymagają korzystania z żadnego dodatkowego sprzętu poza standardowym wyposażeniem sal informatycznych. Trener w części II szkolenia musi być obecny przez minimum 5 spotkań.

 1. Czy nauczyciel biorący udział w szkoleniu musi posiadać dodatkowe kompetencje informatyczne?

Nie, nauczyciele powinni posiadać minimum podstawowe umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 1. Czy te 30 godzin, gdy nauczyciel uczy dzieci w obecności trenera odbywają się w ramach siatki godzin obowiązującej dla danej klasy, czy to są godziny dodatkowe (po lekcjach)?

          Wszystkie zajęcia w projekcie prowadzone są poza godzinami lekcyjnymi.

 1. Czy nauczyciele, którzy aktualnie nie uczą klas 1-3 mogą zostać zgłoszeni do projektu?

          Nie, do projektu mogą zostać zgłoszeni nauczyciele czynnie uczący w klasach 1-3.

 1. Kompetencje jakie nabędą uczniowie i nauczyciele w projekcie:

 

 1. Nauczyciele:

- Definiowanie problemu/ sytuacji problemowej dla ucznia lub we współpracy z uczniami

(indywidualnie lub w grupach).

- Analiza problemu/ sytuacji problemowej.

- Szukanie różnych dróg rozwiązań/ problemu/ sytuacji problemowej.

- Wybór najefektywniejszej (np. najszybszej, najkrótszej) drogi rozwiązania problemu/sytuacji problemowej.

- Opracowanie algorytmu prowadzącego do rozwiązania problemu/ sytuacji problemowej.

- Sprawdzenie poprawności działania algorytmu (czyli otrzymania zakładanego wyniku/ osiągniecia zakładanego celu) poza środowiskiem wizualnego programowania lub innym środowiskiem programistycznym.

- Tworzenie programu będącego realizacją opracowanego algorytmu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku programistycznym.

- Testowanie programu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku programistycznym.

- Prezentacja projektu/ rozwiązania problemu sytuacji.

- Wykorzystanie komputera lub tabletu/ środowisk programistycznych/ aplikacji lub programów.

- Biegłość poruszania się w sieci.

- Znajomość potrzeb oraz możliwości współczesnego ucznia w kontekście wykorzystania nowych technologii w edukacji.

- Projektowanie, realizacja, ewaluacja lekcji/ zajęć z wykorzystaniem nowych technologii.

- Znajomość przedmiotowych elektronicznych zasobów edukacyjnych.

- Wykorzystanie elektronicznych zasobów edukacyjnych w kontekście celów dydaktycznych- edukacja wczesnoszkolna oraz zakresu merytorycznego zajęć dot. nauki programowania.

- Projektowanie własnych materiałów edukacyjnych dla celów projektu.

- Wykorzystanie współczesnych metod prowadzania lekcji/ zajęć z wykorzystaniem nowych technologii/ zajęć dotyczących nauki programowania.

 1. Uczniowie:

- Definiowanie problemu / sytuacji problemowej samodzielnie lub w grupie.

- Analiza problemu/ sytuacji problemowej.

- Szukanie różnych dróg rozwiązań/ problemu/ sytuacji problemowej.

- Wybór najefektywniejszej (np. najszybszej, najkrótszej) drogi rozwiązania problemu/sytuacji problemowej.

- Opracowanie algorytmu prowadzącego do rozwiązania problemu/ sytuacji problemowej.

- Sprawdzenie poprawności działania opracowanego algorytmu (czyli otrzymania zakładanego wyniku/ osiągnięcia zakładanego celu) poza środowiskiem wizualnego programowania lub innym środowiskiem programistycznym.

- Tworzenie programu będącego realizacją opracowanego algorytmu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku programistycznym.

- Testowanie programu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku programistycznym.

- Prezentacja rozwiązania problemu/ sytuacji problemowej.

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.