EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

regulamin

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH HARVARD

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Szkoła Języków Obcych Harvard w Słupsku jest niepubliczną szkołą, utworzoną na podstawie ustawy z dn. 07 wrzesień 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703 ze zmianami).
 2. Szkoła prowadzi kursy języków obcych na podstawie:
  1.  ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty
  2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 20.06.2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z dnia 5 lica 2002 r.)
  3.  statut szkoły Języków Obcych HARVARD w Słupsku
 3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Kursantów w Szkole Języków Obcych HARVARD zgodnie z przepisami określonymi w §1 pkt. 2.

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Kursy językowe są dostępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Warunkiem przyjęcia na kursy językowe jest spełnienie następujących wymogów:
  1. złożenie formularza zgłoszeniowego na kursy językowe,
  2. wniesienie opłaty za kursy językowe,
  3. złożenie kserokopii dowodu osobistego.
 3. O przyjęciu na kursy językowe decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Potwierdzenia przyjęcia dokonuje Kierownik Szkoły Języków Obcych HARVARD.

 

§3. LICZEBNOŚC GRUP

 

 1. Nauka odbywa się w grupach 9-12 lub w grupach niestandardowych 1-3 osobowych. W czasie formowania się grupy liczebność może być tymczasowo większa.
 2. W przypadku uformowania się grupy 1-3 osobowej obowiązuje wyższa, zgodnie z aktualnym cennikiem stawka za jednostkę lekcyjną.
 3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu osób w grupie do mniej niż 8, szkoła ma prawo, w porozumieniu ze słuchaczami:
  1. Zmniejszyć ilość godzin,
  2. Zwiększyć stawkę za godzinę lekcyjną,
  3. Zwiększyć liczbę osób  w grupie poprzez połączenie z inną grupą na danym poziomie
  4. Rozwiązać grupę, zwracając słuchaczom pieniądze za niezrealizowane zajęcia.

 

§4. Cena kursu

 

 1. Liczba godzin lekcyjnych  jest określona da każdego typu kursu. Szkoła „HARVARD” gwarantuje, że określona liczba godzin lekcyjnych zostanie zrealizowana do dnia 30 czerwca kończącego rok szkolny.
 2. Wysokość opłaty za kurs dla każdej grupy uzależniona jest od typu kursu i poziomu zaawansowania.
 3. W przypadku nieterminowych wpłat kolejnych rat za kurs Szkoła naliczy ustawowe odsetki.
 4. Cena kursu obejmuje: opłatę za kurs, testy w trakcie roku szkolnego, dodatkowe materiały przygotowane przez lektora, korzystanie z biblioteki, konsultacje z nauczycielem, raport końcowy oraz dyplom o ukończeniu kursu.
 5. Uczestnicy, którzy w trakcie roku szkolnego przyłączą się do grup, w których są jeszcze wolne miejsca, płacą za ilość godzin lekcyjnych, która w danym momencie pozostała do zakończenia kursu.
 6. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakichkolwiek przyczyn pozostaje odpowiedzialnością uczestnika i nie stanowi podstawy do zwrotu lub nie wpłacania należności za kurs. W przypadkach losowych,  takich jak wypadek czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu, dopuszcza się możliwość zwrotu należności za jednostki lekcyjne, które pozostały do końca  kursu tylko za zgodą Dyrektora Szkoły „HARVARD”.
 7. W przypadku rezygnacji z nauki w okresie, na który została podpisana umowa, słuchacz zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Kara umowna równa jest wysokości należnego Szkole wynagrodzenia za okres rezygnacji z nauki.

 

§5. TESTY I DYPLOMY O UKOŃCZENIU KURSU

 

 1. Podczas kursu uczestnicy poddawani są regularnym testom i otrzymują oceny, które wraz z wynikiem testu semestralnego i rocznego decydują o ich ostatecznej ocenie z kursu.
 2. Dyplom o ukończeniu kursu otrzymuje słuchacz, który zaliczył test semestralny i końcowy, jak również był obecny na minimum 80% wszystkich zajęć.
 3. Na zakończenie każdego semestru uczestnicy otrzymują szczegółowy raport o swoich postępach w nauce języka i frekwencji na zajęciach.

 

§6.  ORGANIZACJA KURSÓW

 

 1. Kursy odbywają się według planów nauczania zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły Języków Obcych HARVARD w Słupsku.
 2. Plan nauczania określa poziom zaawansowania wraz z liczbą godzin.
 3. Rozkład zajęć określa terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych kursów.
 4. Formę zaliczenia poszczególnych kursów ustala Dyrektor Szkoły Języków Obcych HARVARD.
 5. Warunkiem ukończenia kursów jest:
  1. wywiązanie się z obowiązków dotyczących formy zaliczenia kursów,
  2. uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Szkoły,
  3. uczestnictwo w minimum 80% zajęć przewidzianych planem kursów.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego oraz okresowego zastępstwa przez innego lektora.
 7. W przypadku stwierdzenia  3 kolejnych nieobecności kursanta na zajęciach, Szkoła „HARVARD” ma obowiązek powiadomienia opiekuna.
 8. W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły brakujące jednostki lekcyjne zostaną odrobione. Termin odrobienia zostanie ustalony w oparciu o decyzję przynajmniej połowy słuchaczy danej grupy.
xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.