EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

REGULAMIN

R E G U L A M I N

POMORSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO

W SŁUPSKU

 

§1 Postanowienia ogólne

Centrum Edukacyjne Technik s.c. Henryk Szyc, Bożena Musznicka

Słupsk 76-200, ul. Kopernika 28-31 zwana dalej na mocy porozumienia WSG w Bydgoszczy powołuje  Pomorski Uniwersytet Dziecięcy w Słupsku.


§2 Cele i zadania Pomorskiego Uniwersytetu Dziecięcego w Słupsku

 1. Rozwijanie dziecięcej ciekawości, umysłu twórczego.
 2. Zapoznanie dzieci z różnorodnymi dziedzinami nauki i kultury.
 3. Wspomaganie budzących się zainteresowań, zdolności i talentów.
 4. Wzmocnienie motywacji rodziców do świadomego i aktywnego wspierania rozwoju własnego dziecka.
 5. Tworzenie sytuacji dydaktycznych umożliwiających odkrywanie zdolności i talentów dzieci.
 6. Organizowanie zajęć edukacyjnych w formie wykładów, warsztatów, wycieczek naukowo- dydaktycznych, imprez, itp.


§3 Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Dziecięcego w Słupsku

 1. Studentem Uniwersytetu może zostać dziecko w wieku 6 - 12 lat.
 2. Studenci pozostają przed i po zajęciach pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.


§4 Postanowienia organizacyjne Pomorskiego Uniwersytetu Dziecięcego w Słupsku

 1. Organizator  komunikuje się ze Studentami i ich rodzicami lub prawnymi opiekunami przez stronę internetową: www.technik.słupsk.pl, facebook, lub drogą e-mailową.
 2. Uniwersytet prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.

  Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry.
 3. Rok akademicki trwa zazwyczaj od 24 października do 18 czerwca kończącego dany rok szkolny.
 4. Zajęcia odbywać się będą w miejscach wyznaczonych przez Uczelnię. Studenci będą informowani o miejscu planowanych zajęć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Ramowy plan zajęć dostępny będzie na stronie internetowej Pomorskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów i tematów wykładów. Studenci będą o tych zmianach informowani drogą e- mailową i na stronie internetowej  Pomorskiego Uniwersytetu Dziecięcego w Słupsku.
 7. Informacje z zajęć Pomorskiego Uniwersytetu Dziecięcego będą zamieszczane na stronach internetowych i prezentowane w różnej formie (opisów, zdjęć, filmów).
 8. Pomorski Uniwersytet Dziecięcy ma prawo wykorzystać materiały i opracowania wymienione w punkcie 7 w celach promocyjnych Uczelni we wszystkich rodzajach mediów.


§5 Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja na Pomorski Uniwersytet Dziecięcy w Słupsku prowadzona jest od 1 października danego roku kalendarzowego do  wyczerpania miejsc lub ogłoszenia zamknięcia rekrutacji.
 2. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń w systemie rekrutacyjnym.
 3. Zainteresowane Pomorskim Uniwersytetem Dziecięcym dziecko zostanie przyjęte w poczet studentów, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:


§6 Opłaty

 1. Udział w zajęciach Pomorskiego Uniwersytetu Dziecięcego w Słupsku  jest odpłatny i wynosi 50zł za semestr (opłata obejmuje koszt uczestnictwa w zajęciach dziecka).
 2. Uniwersytet nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.
 3. Wszelkie opłaty dokonywane są na konto wskazane przez Uczelnię z dopiskiem ”Pomorski Uniwersytet Dziecięcy”, po podpisaniu umowy.

§7 Zgłoszenie udziału w zajęciach i normy zachowań obowiązujące na zajęciach

 1. Zaproszenie do udziału Studenta w zajęciach odbywa się pocztą elektroniczną na podany w formularzu adres e- mailowy.
 2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki dzieciom podczas trwania zajęć. Odpowiedzialność Organizatora kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez osobę prowadzącą zajęcia.
 3. W czasie zajęć Studenci nie mogą samowolnie opuszczać grupy i miejsca .
 4. Na wycieczkach Studenci uczestniczą wraz ze swoimi rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§8 Zaliczenie roku akademickiego

 1. Studenci, którzy będą uczestniczyć w zajęciach oferowanych w danym roku akademickim otrzymują Dyplom Uniwersytetu Dziecięcego.
 2. Studenci, którzy w trakcie roku akademickiego będą mieć najwyższą frekwencję z liczby oferowanych zajęć oraz będą wyróżniać się aktywnością, kreatywnością i ciekawością poznawczą otrzymują dyplom z wyróżnieniem.

§9 Rezygnacja ze studiów na Pomorskiem Uniwersytecie Dziecięcym w Słupsku

 1. Rodzic lub prawny opiekun informuje Dziekanat Uniwersytetu Dziecięcego o rezygnacji z udziału w studiach drogą elektroniczną.

§10 Odwołanie zajęć przez Pomorski Uniwersytet Dziecięcy w Słupsku

 1. Pomorski Uniwersytet Dziecięcy zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  Zajęcia mogą zostać odwołane w szczególności, gdy:

2. W przypadku odwołania zajęć Organizator zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w późniejszym terminie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tematów zajęć z powodu istotnych przyczyn organizacyjnych.


§11 Przetwarzanie danych

 1. Rodzic lub opiekun prawny, który zgłasza dziecko na Pomorski Uniwersytet Dziecięcy w Słupsku, wypełnia formularz elektroniczny, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich i dziecka danych osobowych.
 2. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych.
   

§12 Postanowienia końcowe

 1. Studenci i ich rodzice lub opiekunowie prawni obowiązani są do śledzenia na bieżąco wszelkich informacji zamieszczanych przez organizatora na stronie internetowej Centrum Edukacyjnego Technik i Facebooka.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu, co każdorazowo ogłaszać będzie na stronie internetowej Pomorskiego Uniwersytetu Dziecięcego w Słupsku.
xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.