EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

statut

S T A T U T 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

 

§ 1


1. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką ogólnouczelnianą Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 
2. Jednostką prowadzącą Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG jest Centrum Nowoczesnej Edukacji, jednostka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG.
3. Uniwersytetem Trzeciego Wieku WSG kieruje Kierownik Centrum Nowoczesnej Edukacji WSG, poprzez wskazanego w porozumieniu z Kanclerzem Koordynatora UTW.
4. Kierownik Centrum Nowoczesnej Edukacji reprezentuje Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG na zewnątrz i składa sprawozdania Władzom Uczelni z rocznej działalności.


§ 2


Cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG:
1. Aktywizacja osób starszych w zakresie edukacji, kultury, turystyki i ochrony zdrowia;
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów adekwatnych do ich potrzeb;
3. Promowanie nowego stylu życia w późnej dorosłości – aktywnego, uczestniczącego 
w różnych inicjatywach życia społecznego, w tym obywatelskiego; 
4. Kształtowanie świadomości w zakresie aktywności zawodowej osób starszych;
5. Dbałość o tworzenie i podtrzymywanie więzi między słuchaczami UTW;
6. Budowanie z potencjału UTW grupy wsparcia społecznego; 
7. Wykorzystanie doświadczenia i potencjału seniorów w uczeniu się międzygeneracyjnym;
8. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz społeczności lokalnej;
9. Stworzenie warunków do odbywania praktyk i wolontariatu przez studentów WSG
10. Kształtowanie świadomości społecznej na temat „trzeciego wieku” przeciwdziałającego wykluczeniu seniorów;
11. Udział w projektach naukowych i badawczych;
12. Udział w konferencjach, seminariach i projektach dotyczących starzenia się i późnej dorosłości;
13. Współpraca z innymi organizacjami, działającymi na rzecz seniorów;
14. Promocja uczenia się przez całe życie.


§ 3


Cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowane są poprzez uczestnictwo słuchaczy w:
1. Wykładach i prelekcjach popularnonaukowych;
2. Panelach dyskusyjnych i konwersatoriach;
3. Warsztatach manualnych i aktywnościowych;
4. Szkoleniach zawodowych;
5. Wyjazdach studyjnych i innych inicjatywach integracyjnych;
6. Lektoratach języków obcych;
7. Warsztatach komputerowych, hobbystycznych, rehabilitacyjnych i rekreacyjno-sportowych.


§ 4


1. Za realizacją strategii rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku odpowiedzialny jest Zespół ds. UTW WSG powołany przez Prezydenta Wyższej Szkoły Gospodarki Zarządzeniem nr 8/2011/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku.
2. Merytoryczną opiekę nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku WSG sprawuje Katedra Pedagogiki i Nauk o Rodzinie WSG.


§ 5


Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku tworzą Samorząd Słuchaczy i Radę Samorządu.
1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
2. Samorząd Słuchaczy UTW działa przez starostów grup i Radę Samorządu Słuchaczy, zwaną dalej Radą Samorządu UTW;
3. Starostowie grup są wybierani spośród uczestników zajęć określonego typu;
4. Radę Samorządu Słuchaczy UTW w składzie 3 osób wybierają wszyscy słuchacze UTW;
5. Kadencja Rady Samorządu Słuchaczy UTW trwa jeden rok akademicki;
6. Rada Samorządu Słuchaczy UTW ze swojego składu wybiera przewodniczącego;
7. Przewodniczący Rady Samorządu Słuchaczy UTW ma prawo do udziału 
w posiedzeniach Rady Programowej UTW oraz Zespołu ds. UTW WSG z głosem doradczym.


§ 6


1. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG jest finansowana:
• z opłat Słuchaczy UTW za kształcenie;
• dotacji instytucji zewnętrznych;
• środków Uczelni.
2. Finansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG jest uwzględnione corocznie w planie rzeczowo - finansowym Uczelni. 
3. Dysponentem środków finansowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Uczelnia.


§ 7


1. Kandydat na słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG zobowiązany jest 
do wypełnienia złożenia deklaracji uczestnictwa oraz dokonania opłat za wskazane zajęcia w określonym w deklaracji terminie.
2. Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG dokonuje opłaty semestralnej.
3. Wysokość opłaty semestralnej oraz opłat za zajęcia dodatkowe ustalana jest corocznie do końca sierpnia.
4. Każdy Słuchacz otrzymuje indeks Słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG 
oraz kartę Seniora – legitymację Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG.
5. Słuchaczy reprezentuje Rada Samorządu Słuchaczy UTW WSG wybierana w wyborach równych, tajnych i powszechnych na okres roku akademickiego, która zajmuje się 
m. in. organizacją okolicznościowych spotkań. 
6. Słuchaczy sekcji reprezentuje starosta sekcji, wybierany przez członków danej sekcji.
7. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wwieku WSG mogą korzystać z Biblioteki Uczelnianej WSG na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki WSG.
8. Po każdym semestrze Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG otrzymuje zaświadczenie poświadczające uczestnictwo w określonych zajęciach.

§ 8


1. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG może być każdy, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego własnego rozwoju.
2. Warunkiem uczestnictwa w wykładach i zajęciach dodatkowych jest posiadanie indeksu Słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG, Karty seniora – legitymacji Słuchacza UTW WSG i wniesienie opłat określonych w Umowie.
3. Rekrutacja uczestników trwa cały rok akademicki.


§ 9


Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG zostaje skreślony z listy w przypadku gdy:
1. Zalega z opłatami za uczestnictwo w zajęciach – skreślony przez Kierownika CNE.
2. W sposób rażący narusza wizerunek Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz WSG
3. Złoży pisemną rezygnację z dalszego uczestnictwa w zajęciach UTW WSG.
4. Instancją odwoławczą od decyzji Kierownika CNE o skreśleniu z listy Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG jest Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.


§ 10


1. Rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku WSG trwa dwa semestry. 
2. Program zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku tworzony jest na każdy semestr przez Koordynatora UTW po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. UTW WSG.
3. Akceptacji programu zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku dokonuje Kierownik Centrum Nowoczesnej Edukacji.


§ 11


1. Niniejszy Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG zatwierdzony został 
na posiedzeniu Kolegium Podstawowego Wyższej Szkoły Gospodarki w dniu 17.01.2012r.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Kolegium Podstawowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, tj. 17 stycznia 2012 roku.
3. Jednocześnie traci moc Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2007 roku, uchwalony przez Kolegium Uczelni uchwałą nr 19/2006/2007. 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.