EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zapytanie ofertowe nr 1/CET/RPOWL/PWP/2018

 

                          Zapytanie ofertowe nr 1/CET/RPOWL/PWP/2018

     ( dotyczy usług doradztwa zawodowego)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o.

ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk

NIP: 839-26-36-859, REGON: 771254568

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 4. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie do 140h usług doradztwa zawodowego.

5. Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Analiza predyspozycji zawodowych kandydatów/kandydatek na etapie rekrutacji, przed przyjęciem do projektu. Określenie predyspozycji zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych każdego/ej uczestnika/i projektu, ukierunkowanie zawodowe, o kreślenie barier, które stoją na przeszkodzie w znalezieniu i podjęciu pracy oraz wytyczenie ścieżki zawodowej w stosunku do każdego/ej uczestnika/i projektu. Przeprowadzenie 2 godz. doradztwa indywidualnego z każdym/każdą z 70 potencjalnych uczestników/czek projektu, czego wynikiem będzie zakwalifikowanie danej osoby do udziału w projekcie. Doradca zawodowy będzie dostępny dla uczestników/czek przez cały okres ich uczestnictwa w projekcie. Doradztwo będzie realizowane na terenie województwa lubelskiego z uwzględnieniem oraz dojazdem przez wykonawcę do poszczególnych gmin. Koszt dojazdu leży po stronie Wykonawcy. Jeden wyjazd będzie się wiązał z realizacją minimum 2 godzin doradztwa zawodowego. Dokładny harmonogram realizacji będzie na bieżąco ustalany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o konieczności przeprowadzenia doradztwa bez uzgodnienia z Wykonawcą. Obowiązki ogólne doradcy zawodowego:

- przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowyc

 • dbałość o dobre imię Zamawiającego oraz uczestników projektu,
 • prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy,
 • dbałość o powierzone mienie,
 • bieżące informowanie o zaistniałych problemach,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań w szczególności poprzez składanie protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
 2. Zamawiający nie udzieli zamówienia w przypadku jeżeli oferta cenowa brutto będzie wyższa niż kwota środków przeznaczonych na zamówienie.
 3. Oferta musi zawierać cenę brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia oraz składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony zamawiającego). Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają Wykonawcę.
 4. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
 6. Kod CPV: 85.31.23.20-8 Usługi doradztwa.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. Z udziału w zapytaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo oraz osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

 

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby, które osobiście będą wykonywać przedmiot zamówienia i są zatrudnione jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności tj. w szczególności 

przyjmowanie jakichkolwiek form zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych.

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby, które osobiście będą wykonywać przedmiot zamówienia i są zatrudnione jednocześnie u Zamawiającego na podstawie stosunku pracy.
 2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby, które osobiście będą wykonywać przedmiot zamówienia i ich łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, przekracza 276 godz. miesięcznie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Spełnienie warunków udziału w zamówieniu Zamawiający będzie weryfikował na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferta musi być złożona w formie papierowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Oferta musi zawierać:

 

 1. datę sporządzenia,
 2. nazwę i adres oferenta, numer NIP/PESEL, numer telefonu,
 3. czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez niego.

 

 1. Wraz z ofertą należy złożyć:

 

 1. Dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
 3. Wykaz doradców zawodowych, którzy będą osobiście realizować usługę.
 4. Wykaz przeprowadzonych godzin doradztwa zawodowego
 5. Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – data i podpis) posiadanych kwalifikacji w postaci CV doradcy/ doradców zawodowych, którzy będą realizowali usługę.
 6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

 

 1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych oraz wskaże zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 2. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, a zwłaszcza opisowi zmówienia.
 3. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 4. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta może być przesłana drogą pocztową jako list polecony lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Centrum Edukacyjne Technik  Sp. z o. o., ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk lub dostarczona osobiście.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2018 r
 3. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/CET/RPOWL/PWP/2018”.
 4. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazanej w pkt. 1.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1 - Cena [w PLN] – znaczenie 60%

2 – Doświadczenie w przeprowadzonych godzinach doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych [w liczbie godz. zrealizowanego doradztwa] – znaczenie 40%

Kryterium 1

Punktacja za cenę zostanie obliczona w następujący sposób (wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po

przecinku zastosowaniem reguł matematycznych):

gdzie:

Pc – liczba punktów przyznanych, rozpatrywanej ofercie w kryterium - cena. C – cena oferty najtańszej.

Cx – cena rozpatrywanej oferty.

Kryterium 2

W przypadku wykazania kilku doradców przez Wykonawcę, do kryterium zostanie wzięta liczba godz. zrealizowanego doradztwa tego z listy wykazanych doradców dla którego zostanie wykazana najmniejsza ich liczba. Punktacja za doświadczenie zostanie obliczona w następujący sposób (wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku zastosowaniem reguł matematycznych):

gdzie:

Pd – liczba punktów przyznanych, rozpatrywanej ofercie w kryterium - doświadczenie.

D – liczba godzin zrealizowanego doradztwa oferty z największą liczbą godzin.

Dx – liczba godzin zrealizowanego doradztwa rozpatrywanej oferty.

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji w której oferenci zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt V.5 zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony jest od upływu terminu składania uzupełnionych ofert.
 1. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta , która w toku oceny uzyska najwięcej punktów.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odstąpi od podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, Zamawiający dokona wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. W powyższym przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą powinien wynosić nie mniej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Wykonawca może określić dłuższy termin związania złożoną ofertą.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Kazimierz Duda pod numerem telefonu 59 8417109  oraz adresem email: technik@technik.slupsk.pl

 

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.