EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWP/05.04/2018

 

Słupsk, 23.07.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWP/05.04/2018 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

W ramach Projektu: „Doradztwo i profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym wybranych chorób psychosomatycznych”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 05.04 Zdrowie na rynku pracy

 1. Zamawiający:

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o.o.

ul. Kopernika 28/31

76-200 Słupsk

NIP:

REGON:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia:
 1. spotkań informacyjno-edukacyjnych wprowadzających w problematykę stresu zawodowego (1344 godziny) dla maksymalnie 210 osób (zakłada się 21 grup 10 osobowych – 1 gr. /64 h );
 2. indywidualnego poradnictwa psychologicznego ( 220 godzin) dla maksymalnie 110 osób ( zakłada się 2 h / 1 os);
 3. indywidualnego poradnictwa psychologicznego ( 200 godzin) dla maksymalnie 100 osób ( zakłada się 2 h / 1 os);
 4. grupowego poradnictwa psychologicznego ( 264 godziny) dla maksymalnie 110 osób ( zakłada się 11 grup 10 osobowych – 1gr/24 h);
 5. grupowego poradnictwa psychologicznego ( 240 godziny) dla maksymalnie 100 osób ( zakłada się 10 grup 10 osobowych – 1gr/24 h);
 6. Indywidualne doradztwo psychologiczne (630 godzin) dla maksymalnie 210 osób (zakłada się 6h / 1 os);
 7. Grupowe doradztwo grupy BALINTA  (300 godzin) dla maksymalnie 100 osób ( zakłada się 10 grup 10 osobowych – 1gr. / 30 h)
 1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wynajem sali na realizację w/w spotkań  wg następującego podziału na poszczególne części
 2. Część 1:

spotkania informacyjno-edukacyjnych wprowadzających w problematykę stresu zawodowego (1344 godziny

 1. Część  2:

indywidualne poradnictwo psychologiczne ( 220 godzin)

 1. Częsć 3:

indywidualne poradnictwo psychologiczne ( 200 godzin)

 1. Część 4:

grupowe poradnictwo psychologiczne ( 264 godziny)

 1. Część 5:

grupowe poradnictwo psychologiczne ( 240 godziny)

 1. Część 6:

Indywidualne doradztwo psychologiczne (630 godzin)

 1. Część 7:

Grupowe doradztwo grupy BALINTA  (300 godzin)

Wykonawca zobowiązany jest dopasować terminy i godziny wynajmu sal do potrzeb Zamawiającego.

 1. Kod CPV: 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.
 2. Termin realizacji zamówienia:

Terminem realizacji wyżej wymienionych części zamówienia jest okres od 01.09.2018 r. do 31.05.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).

 1. Miejsce realizacji usługi: Słupsk - woj. pomorskie.
 2. Kryteria, jakie powinny spełniać sale:

 Wymagania wspólne dla wszystkich sal:

 1. sale muszą być bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiadające np. podjazd, windę lub być na parterze w przypadku gdy w doradztwie będą brały udział osoby niepełnosprawne ruchowo,
 2. sale muszą mieć bliski dostęp do toalet bez barier architektonicznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 3. dostępność sal na 15 minut przed i po spotkaniach w celu przygotowania zajęć przez prowadzącego,
 4. spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz posiadać odpowiednie zaplecze sanitarne i instalację grzewczą, a także mieć mocne oświetlenie, w tym dzienne (okna),

Wymagania szczegółowe dla sal:

 1. sale muszą być wyposażone w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt:
  • stoliki, min. 11 krzeseł,
  • tablicę typu flip-chart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki),
  • dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie laptopa,
  • dostęp do Internetu (WIFI),
 2. metraż sali powinien być dopasowany do możliwości przeprowadzenia doradztwa grupowego dla średnio  10 osób,
 3. posiadać parking na minimum 11 stanowisk.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
  1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
   • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań  (Załącznik  1).  Wykonawcy  pozostający  w  powiązaniu  opisanym  powyżej  zostaną  wykluczeni   z postępowania.

 1. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. Dz.U.2015.2164 z dnia 22.12.2015, tj. m.in. oferentów niespełniających wymagań określonych poniżej:
 1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
 2. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
 3. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
  1. Są uprawnionymi do wykonywania określonej działalności Wykonawcy i posiadają potencjał organizacyjno - techniczny oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik 1), a także oryginały/ kserokopie następujących dokumentów:

W przypadku kiedy Wykonawca działa w konsorcjum, wymagane jest przedstawienie poniższych dokumentów dla wszystkich podmiotów wykazanych w ofercie:

 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 3. przedłożenie upoważnień o korzystanie z potencjału podmiotów trzecich, które w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażało będzie wolę udzielenia zasobu (rodzaj, czas udzielania, inne istotne elementy). W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia, przedłożony dokument winien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa takiego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

Oferty Wykonawców nie spełniających ww. warunków zostaną odrzucone z postępowania.

 1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
  1. Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w pkt 1 lit. a – wykluczenie z postępowania,
  2. Nie spełnia Warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 1,
  3. Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych,
  4. Przedstawi nieprawdziwe informacje,
  5. Złożył ofertę po terminie.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 1. Warunki zawarcia umowy:
 1. Zamawiający informuje, a Wykonawca składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:
  1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.
  2. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonym wymiarze godzinowym i miejscu.
  3. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem.
  4. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody Zamawiającego, zastrzega on dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania działania  Wykonawcy  oraz  pokrycia  wszelkich  kosztów  poniesionych  przez  Zamawiającego  w  związku    z przygotowaniem zajęć w innym terminie.
  5. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
  6. Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt 1 odpowiedzialność finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.
  7. Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego.
  8. Dające prawo do korzystania z usług podwykonawców.
 2. Przygotowanie i złożenie oferty:
 3. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego; wymagane dokumenty:
  1. Załącznik 1 Formularz ofertowy.
  2. Kserokopie   potwierdzonych  za  zgodność   z  oryginałem   umów   świadczących   o  dostępności      sali/ sal szkoleniowych w Słupsku.
 4. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
 6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji Projektu powstałego w wyniku działania Wykonawcy (złożenie oferty a następnie wycofanie się).
 8. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 10. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.
 11. Oferta ponadto powinna:
 1. Pytania w kwestii merytorycznej możne kierować pod adresem e-mail: kazimierz.duda@technik.slupsk.pl  lub tel. 59 841 71 09 w godz. 9.00-16.00 w dni robocze.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, zostaną poinformowani

o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

 1.  Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Z uwagi na szeroki i różnorodny przedmiotowy zakres szkoleń dopuszcza się możliwość podwykonawstwa.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa 01.08.2017 r. o godz. 12:00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Miejsce i forma składania ofert:
  • Ofertę wraz z załącznikami można przesłać pocztą/ kurierem (w formie pisemnej) na adres:

Centrum Edukacyjne Technik Sp. Z o.o. , ul.Kopernika28-31 , 76-200 Słupsk.

Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej

treści z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWP/05.04/2018

Ofertę można dostarczyć osobiście do Biura z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWP/05.04/2018”.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty.
 2. Kryteria oceny ofert:

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków ocena ofert zostanie dokonana zgodnie   z następującymi kryteriami:

 1. K1 - Cena 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100,00 pkt), Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x100

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena spełnienia tego warunku dla danej sali będzie dokonywana na podstawie oświadczenia Oferenta złożonego w

„części ofertowej”.

 1. Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Informacje uzupełniające:
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
 2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, decyduje najdogodniejsze wyposażenie sal.
 3. Wykonawca, którego  oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje  się przed podpisaniem  umowy  w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie w godz. 8.00 – 16.00 i terminie 5 dni kalendarzowych od momentu poinformowania  Wykonawcy  o  uznaniu   jego   oferty   za   najkorzystniejszą   do   osobistego   stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez strony miejscu i przedłożenia Zamawiającemu oryginałów dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy gwarantującą właściwą realizację przedmiotu umowy, o których mowa w części III Warunki udziału w postępowaniu.
 4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania oferty.
 6. W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Oferentem.
 7. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie i godzinie podpisania umowy, Oferent powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na 3 dni przed planowanym podpisaniem umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Oferenta (brak stawienia się Oferenta w terminie i o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy).
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
 9. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 180 dni po wykonaniu zamówienia. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.
 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie.
 11. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
  1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
  2. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
  3. zabezpieczenia i kar umownych,
  4. zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie),
  5. miejsc świadczenia usług.

Załącznik 1 do zapytania ofertowego nr 1/RPOWP/05.04/2018

………………………………… Miejscowość, data

 

 

 

 

 

Formularz oferty

Wykonawca:                                ………………………………………………………......................................................................................................

 

adres:                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

 

tel.:                                   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

 

e-mail:                                   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

(dane Wykonawcy)

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wynajem sal na potrzeby realizacji Projektu pt. „Doradztwo i profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym wybranych chorób psychosomatycznych”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 05.04 Zdrowie na rynku pracy, przedstawiam moją ofertę.

 

Składam ofertę obejmującą wszelkie koszty wykonania usługi określone w postępowaniu ofertowym.

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Cena ofertowa brutto za jedną godzinę wynajmu sali

 

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia

1

Część 1

 

 

2

Część 2

 

 

3

Część 3

 

 

4

Część 4

 

 

5

Część 5

 

 

6

Część 6

 

 

7

Część 7

 

 

 

Suma

 

 

Dysponuję/ nie dysponuję salą/ salami w liczbie................ znajdującą się/ znajdującymi się w Słupsku, woj.pomorskie.

 

Adres sali/sal: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:

 1. Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

z   przygotowaniem   i   przeprowadzeniem   procedury    wyboru   Wykonawcy   a    Wykonawcą,   polegające    w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu.
 2. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki nim zawarte.
 3. Posiadam potencjał organizacyjno – techniczny1 niezbędny do wykonania zleconej usługi.
 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie niniejszego zamówienia.

 

 Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w Załączniku 1 oraz innych przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą.

 

 

 

 

 

………………………………………….

(czytelny podpis Wykonawcy)

 

<---Pobierz plik--->

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.