EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zapytanie ofertowe nr 4/CET/RPOWL//PWP/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 4/CET/RPOWL/PWP/2018

(na wybór sali szkoleniowej  w trybie rozeznania rynku-kod cpv 70220000-9)

 

W ramach projektu pt. „Zacznij od siebie” skierowanego do osób bezrobotnych, które chcą powrócić na rynek pracy z bagażem nowych doświadczeń i nowych zawodów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Działania 9.1 „Aktywizacja zawodowa”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.09.01.00-06-0073/16;

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o.

ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk

NIP: 839-26-36-859, REGON: 771254568

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia:

 1. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Nr 0, poz. 2164 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.
 2. uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

3. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem do realizacji zajęć Grupowego poradnictwa oraz szkoleń w ramach projektu   „Zacznij od siebie”.
 2. Wymagania jakie powinna spełniać sala:
 1. Sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej.
 2. Łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).
 3. Rzutnik i ekran lub przynajmniej jedna biała lub bardzo jasna pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika.
 4. Tablicę typu flipchart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki) i ekran do prezentacji multimedialnych;
 5. W okresie zimowym zapewnienie ogrzewania.
 6. Odpowiednia odległość od źródeł hałasu.
 7. Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach).
 8. Miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej.
 9. Sala szkoleniowa przystosowana do prowadzenia zajęć w grupach minimum 13 osobowych  (12 Uczestników + Wykładowca/doradca) - prosimy o podanie wielkości sali oraz dołączyć fotografię;
 10. Sala szkoleniowa jak i budynek w którym się znajduje powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie może zawierać barier architektonicznych - należy wskazać w ofercie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 11. Dostępność sali na 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez Wykładowcę;
 12. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 13. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia.
 14. Sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w którym będą prowadzone zajęcia.
 15. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach przez wszystkie dni najmu tj. sprzątania sali po każdym dniu zajęć oraz po każdej grupie szkoleniowej.
 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji usługi, w celu prawidłowej realizacji projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy.
 17. Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i/lub popołudniowych, tym samym Wykonawca zapewni dostęp do budynku w godzinach 7:45-19:30.

 III. Wymagania dodatkowe (punktowane)  związane z wynajmem:

 1. Wykonawca zapewni możliwość zorganizowania przerw kawowych (w tym powinien zapewnić również sprzęt niezbędny do przygotowania kawy, herbaty: czajnik bezprzewodowy lub warnik) i przerwy obiadowej poprzez udostępnienie osobnego pomieszczenia lub miejsca wyposażonego w stoliki, miejsca siedzące, gdzie uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku oraz skonsumować posiłek.
 2. Dostęp do Internetu;
 3. Sala powinna znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym dla osób dojeżdżających na szkolenie środkami komunikacji publicznej. Dodatkowym atutem będzie posiadanie miejsc parkingowych, które będą mogły być udostępnione dla uczestników zajęć.
 1. Cena za wynajem powinna być przedstawiona jedną kwotą, uwzględniającą stawkę za 1 godzinę zegarową.
 2. Okres realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy tj. najpóźniej od 20.09.2018 r. do 01.12.2018 r. w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
 3. W ramach projektu „Zacznij od siebie” planowane jest:

1. Wynajem sali szkoleniowej na terenie miasta Zamość, łącznie na nie więcej niż 140 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa = 60 minut) na potrzeby przeprowadzenia Indywidualnego doradztwa zawodowego realizowanego w okresie od 20.09.2017 r. do 01.12.2017 r. w wymiarze 140 godzin zegarowych.

4. WYMAGANIA  ZWIĄZANE Z WYKONANIEM

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 01.12.2018 r.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego” .

Do oferty należy dołączyć:

 1. Oświadczenie potwierdzające dysponowanie salą wraz z wskazaniem lokalizacji sali –stanowiące załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”.
 2. Informacja na temat spełnienia wymagań dodatkowych w formie opisowej – jeśli są zasadne

(Załącznik niezbędny w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe);

 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”.
 2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

6. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 19.09.2018 r. do godz. 11:00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Projektu powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 4/CET/RPOWL/PWP/2018 -wybór sali szkoleniowej  ”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

4 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

7. KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), z pkt. III Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego
 2. K2 – Wymagania dodatkowe 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt), na podstawie Informacji na temat spełnienia wymagań dodatkowych.

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = ( Cn: C ) x 60

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cn– cena najniższa spośród ważnych ofert

C– cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „wymagania dodatkowe”:

W celu uzyskania punktów w kryterium „wymagania dodatkowe” Wykonawca musi wykazać spełnienie kryteriów zawartych w pkt. 3 numer III.

K=Ilość punktów ze spełnienie kryterium „wymagania dodatkowe”

Ilość punktów za spełnienie kryterium „wymagania dodatkowe” będzie przyznawana w następujący sposób:

 1. zapewnienie pomieszczenia oraz sprzętu (zgodnie z pkt. pkt. 3 numer III 1) z przeznaczeniem na zorganizowanie przerw kawowych  i przerwy obiadowej  - od 10 pkt.  do 15 pkt.
 2. dostęp do Internetu – 5 pkt.
 3. położenie sali (zgodnie z pkt. pkt. 3 numer III 3) oraz dostęp do miejsc parkingowych - od 10pkt.  do 20 pkt.

Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza - ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

8. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 2. Informacja o dokonanym wyborze zostanie przekazana Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę telefonicznie lub w formie elektronicznej.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Kazimierz Duda.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.