EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zapytanie ofertowe nr 5/CET/RPOWL/PWP/2018

    Zapytanie ofertowe nr 5/CET/RPOWL/PWP/2018

( dotyczy usług szkolenia zawodowego)

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o.

ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk

NIP: 839-26-36-859, REGON: 771254568

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla

Uczestników Projektu  „Zacznij od siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kod ze słownika CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie  średnio po 150 godzin szkolenia zawodowego dla około 7 grup po około 10 uczestników projektu „Zacznij od siebie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tematyka szkolenia będzie wypadkową analizy kompetencji i predyspozycji uczestnika. Szkolenia zawodowe będą zatem dostosowane do potrzeb uczestników projektu. Każde szkolenie będzie kończyło się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje zawodowe lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Będą to więc wyłącznie uprawnienia do wykonywania zawodu.

Planuje się przeprowadzenie następującego szkolenia zawodowego:

Lp.

Nazwa szkolenia

Średnia ilość godzin realizowanego szkolenia

1.

Pracownik obsługi biurowej

120 h – 150 h

2.

Sprzedawca

120 h – 150 h

3.

Opiekun osób starszych

120 h – 150 h

4.

Grafik komputerowy

120 h – 150 h

Liczba Uczestników projektu do przeszkolenia – ok. 70

Typ Szkoleń zawodowych może ulec zmianie ze względu na Indywidualny Plan Działania określony przez doradcę zawodowego każdego z uczestników projektu.

2. Termin udzielenia zamówienia:

 Termin realizacji usługi - od dnia podpisania umowy do 30 października 2018 r. 

3. Miejsce realizacji zamówienia:

  Usługa realizowana będzie na terenie miasta Zamość oraz Tomaszów Lubelski, w szczególnych  przypadkach wynikających z dostępności szkoleń może być realizowana w innych miejscowościach.

4. Wymiar godzinowy: Ilość godzin uzależniona jest od programów poszczególnych szkoleń. Jedna jednostka (1 godz.) oznacza 45 min. 

5. Rodzaj certyfikacji: Szkolenia będące elementem wsparcia Uczestników będą kończyły się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniu właściwego ministra. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. 

Proces nabywania kwalifikacji zostanie przeprowadzony poprzez formalne potwierdzenie efektów uczenia się (kompetencji) przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji nastąpi w wyniku walidacji i certyfikacji.

6. Wymagania wobec Wykonawcy:

a) Całościowa organizacja i/lub przeprowadzenie szkolenia.

 b) Całościowa organizacja i/lub przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji.

 c) Dokładnego określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji szkolenia oraz do przedłożenia szczegółowego harmonogramu Zamawiającemu.

 d) Zapewnienie odpowiednio wyposażonej sali szkoleniowej (przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawione barier architektonicznych  – posiadające np. podjazd, windę lub przeprowadzenie zajęć na parterze w przypadku gdy udział w szkoleniu będzie brała osoba niepełnosprawna ruchowo).

 e) Zapewnienie odpowiednio wyposażonej sali egzaminacyjnej przystosowanej do przeprowadzenia egzaminu wraz z niezbędnym, przystosowanym sprzętem (przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, pozbawione barier architektonicznych  – posiadające np. podjazd, windę lub przeprowadzenie egzaminu na parterze).

f) Zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego na potrzeby realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, dostępu do pojazdów, maszyn, komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia szkolenia oraz spełnienia wymogów aktualnych regulacji prawnych dotyczących szkoleń i nabywania odpowiednich kwalifikacji przez uczestnika szkolenia.

 g) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerów, posiadającej doświadczenie w obszarze merytorycznym danego szkolenia zawodowego. Wykonawca zapewnia również egzaminatorów. Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji kadry wykładowców, wskazanych przez Wykonawcę, pod kątem spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia.

 h) Zapewnienie materiałów szkoleniowych (podręczników) oraz przekazanie ich Uczestnikowi Projektu z zastosowaniem formatu wizualizacji właściwej dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

i) W ramach umówionego wynagrodzenia zapewnienie przystąpienia do egzaminu każdemu Uczestnikowi projektu oraz jednej poprawki w przypadku nie uzyskania wyniku pozytywnego.

 j) Zapewnienia stanowisk szkoleniowych wyposażonych w niezbędny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt i odzież ochronną (np. fartuch, rękawice, okulary, kask itp. – jeżeli dotyczy).

k) Wydanie certyfikatu i/lub zaświadczeń o ukończeniu szkolenia Uczestnikowi Projektu, który ukończy szkolenie i otrzyma pozytywny wynik egzaminu.

 l) Przekazywanie na bieżąco informacji o Uczestniku, który opuszcza szkolenie lub posiada innego rodzaju zaległości.

m) Prowadzenie dokumentacji, m.in. list obecności, przeprowadzenie pre i post testów, przygotowanie zestawienia wyników testów wiedzy, prowadzenie dzienników zajęć, przedstawianie programu nauczania i potwierdzenia odbioru przez Uczestnika materiałów dydaktycznych, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkolenia zawodowego.

 n) Niezwłoczne udostępnienie do wglądu na żądanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

o) Zorganizowanie zajęć szkoleniowych w godzinach ustalonych z Zamawiającym, jednak nie wykraczających poza przedział godzinowy 6.00 – 21.00, nie więcej niż 8 godzin dziennie. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia, dopuszcza się możliwość wydłużenia godzin szkolenia.

p) Przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej ze szkoleniem w oryginale, do 5 dni po zakończonym szkoleniu. q) Informowanie Uczestnika Projektu o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Zacznij od siebie”.

r ) Ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu.

s) Obsługę administracyjną podczas szkolenia.

t) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach Projektu, na potrzeby realizacji szkoleń. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowego wynagrodzenie z tego tytułu.

u) Przekazanie Zamawiającemu odpowiednio oryginału i kopii uzyskanych w wyniku realizacji usługi uprawnień, certyfikatów, zaświadczeń w terminie – maksymalnie 2 miesięcy od daty przeprowadzenia egzaminu końcowego.

v) Prowadzenie odpowiednich działań informacyjnych dotyczących realizowanych w ramach niniejszej umowy szkoleń zawodowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów, m.in.: oznaczania sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych oraz wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją umowy.

w) Posiadanie min. 2 letniego doświadczenia w organizacji szkoleń zawodowych.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:

a) Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: weryfikacja przez Zamawiającego w rejestrach prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem.

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie od 01.2015 r. do 08.2018 r. przeprowadził co najmniej 3 000 godz. szkoleń zawodowych.

Opis weryfikacji spełniania warunku: Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Wykazu posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 2). Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia tego warunku.

c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis weryfikacji spełniania warunku: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające dysponowanie kadrą dydaktyczną (umowa o pracę i/lub zlecenie, i/lub pisemne zobowiązanie tej osoby o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia tego warunku.

d) Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym  i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującymi wykonanie niniejszego zamówienia.   Opis weryfikacji spełnienia warunku: (Załącznik nr 4) wraz z oświadczeniem Wykonawcy o ww. potencjale oraz przedłożone przed podpisaniem umowy na żądanie Zamawiającego w oryginalne dokumenty poświadczające:

e) Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań (Załącznik nr 1).

Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

Oferta Wykonawców nie spełniających ww. warunków zostanie odrzucona z postępowania.

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Zleceniobiorcy, który:

a) Pozostaje ze Zleceniodawcą w powiązaniu, o którym mowa w pkt 1 lit. e – wykluczenie z postępowania,

b) Nie spełnia Warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 1,

c) Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych,

d) Przedstawi nieprawdziwe informacje,

e) Złożył ofertę po terminie. Z tytułu odrzucenia oferty Zleceniobiorcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zleceniodawcy. Decyzja Zleceniodawcy o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

IV. Kryteria oceny ofert:

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków ocena ofert

zostanie dokonana zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. K1 - Cena 60

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x60

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

  1. K2 -  doświadczenie 40%

K2= (Kx:K) x 40

K2 – liczba punktów przyznanych, rozpatrywanej ofercie w kryterium - doświadczenie.

K – liczba godzin zrealizowanych szkoleń oferty z największą liczbą godzin.

Kx – liczba godzin zrealizowanych szkoleń rozpatrywanej oferty.

 Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru: K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Wybór najbardziej korzystnej oferty nastąpi na skutek porównania otrzymanych ofert. Procedurze oceny poddane zostaną jedynie te oferty, które zostały złożone w terminie i które spełniają wszelkie wymagania wynikające z niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić poniesienie przez Wykonawcę kosztów takich jak:

- koszty udostępnienia/wynajęcia sali na potrzeby szkolenia zawodowego oraz egzaminu zawodowego;

- ubezpieczenie od NNW uczestników projektu;

- koszty organizacyjne;

- koszty administracyjne;

- koszty przygotowania ofert;

oraz uwzględnić ewentualne koszty nie ujęte w zapytaniu.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena brutto oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie oferentów, którzy ubiegali się o realizację zamówienia, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Zamawiającego.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Oferta  powinna być sporządzona wg wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu.

b)  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznaczną propozycję obejmującą całość zamówienia.

c) Usługa nie może być dzielona, nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.  

d) Oferta obejmować musi wszystkie wymienione szkolenia. 

e) Oferta powinna zawierać średnią cenę za przeszkolenie jednego Uczestnika Projektu .

f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

g) Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej.

h) Wszystkie strony dokumentów składających się na ofertę powinny być ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.

i) Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

j) Dopuszcza się możliwość zmiany lub wycofania oferty przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert. Zmieniona oferta powinna jednoznacznie wskazywać na konkretne zapisy oferty, które zostały zmienione.

k) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji Projektu powstałego w wyniku działania Wykonawcy (złożenie oferty a następnie wycofanie się).

l) Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.

m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

n) Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, tj. koszty: - sali szkoleniowej i egzaminacyjnej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeżeli dotyczy, - materiałów dydaktycznych - kadry szkoleniowej  - egzaminu  - cateringu (obejmującego kawę, herbatę, wodę mineralną oraz suche ciastka a w przypadku szkoleń trwających dłużej niż 6 godzin dziennie jednodaniowego obiadu), itp.

o) Oferta ponadto powinna: - być opatrzona czytelnym podpisem, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail,  - być podpisana czytelnie przez Oferenta.

p) Pytania w kwestii merytorycznej możne kierować pod adresem e-mail: technik@technik.slupsk.pl  lub tel. 59 841 71 09 w godz. 9.00-16.00 w dni robocze.

q) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

r) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

s) Z uwagi na szeroki i różnorodny przedmiotowy zakres szkoleń dopuszcza się możliwość podwykonawstwa.

VI. Termin oraz miejsce składania ofert:

  1. Oferta może być przesłana drogą pocztową jako list polecony lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Centrum Edukacyjne Technik  Sp. z o. o., ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk lub dostarczona osobiście.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2018 r. o godz. 12.00
  3. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 5/CET/RPOWL/PWP/2018”.
  4. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Opis warunków zawarcia umowy:

 1. Zamawiający informuje, a Wykonawca składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:

 a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

b) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonym wymiarze godzin szkoleniowych.

c) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem.

d) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz nie informowaniu o nieobecnościach uczestników.

e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

f) Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania działania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.

g) Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia.

h) Zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

i) Dające prawo do korzystania z usług podwykonawców. 

VIII. Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób skierowanych na szkolenia określone w pkt. II. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju szkolenia dla danego uczestnika projektu w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonych badań lekarskich stwierdzono, że w danym szkoleniu z przyczyn zdrowotnych nie może on uczestniczyć. Z tytułu zmiany rodzaju szkolenia dla danego uczestnika Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

4) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania pełnego zakresu szkoleń określonych zamówieniem. 

6) Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje się przed podpisaniem umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie w godz. 8.00 – 16.00 i terminie do 5 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez strony miejscu i przedłożenia Zamawiającemu oryginały przedłożonych dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy gwarantującą właściwą realizację przedmiotu umowy, o których mowa w części III Warunki udziału w postępowaniu.

7) Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za zrealizowane usługi po ich akceptacji.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podania szczegółowego zakresu Szkolenia.

9) Po realizacji Szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów uzupełnionych o niezbędne podpisy.

10) Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania wykonanych usług oraz archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją niniejszych usług zgodnie z wymaganiami dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

11) Brak któregokolwiek dokumentu lub załącznika z wymaganych przez Zamawiającego, złożenie oferty niekompletnej, brak podania informacji, bez której niemożliwa będzie jednoznaczna i prawidłowa ocena oferty  - spowoduje odrzucenie oferty,

12) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

13) Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wszystkie dokumenty wymagane w stosunku do Wykonawcy, powinny być złożone przez każdego z Wykonawców.

14) Jeżeli na wstępnym etapie oceny oferta przekroczy zakładany budżet, dalsze badanie oferty nie będzie kontynuowane,

15) Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze,

16) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym momencie jego trwania i po jego zakończeniu,

17) Zamawiający wymaga zaoferowanie terminu płatności faktury nie krótszy niż 30 dni od dnia jej przedłożenia. Zamawiający Usługę zastrzega sobie możliwość przedłużenia ww. terminu płatności w przypadku braku środków na koncie bankowym wyodrębnionym do realizacji Projektu.

18) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

19) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.

20) W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych  zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega  się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,

b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,

c) ostatecznej ilości Uczestników Projektu,

d) zabezpieczenia i kar umownych,

e) miejsca realizacji umowy,

f) w uzasadnionych przypadkach rodzaju szkolenia.

         Projekt „Zacznij od siebie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.