EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zapytanie ofertowe nr 6/CET/RPOWL/PWP/2018

Zapytanie ofertowe  nr 6/CET/RPOWL/PWP/2018

(dotyczy zakupu pomocy materiałów szkoleniowych)

W ramach projektu pt. „Zacznij od siebie” skierowanego do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które chcą powrócić na rynek pracy z nowym zawodem współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Działania 9.1 „Aktywizacja Zawodowa”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPPU.09.01.00-06-0073/16.;

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o.

ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk

NIP: 839-26-36-859, REGON: 771254568

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
  2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

               Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, w tym uczestników o specjalnych potrzebach realizacji zajęć zawartych w projekcie. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone materiały szkoleniowe były nowe, kompletne, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz żeby spełniały wymagania obowiązujących norm, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu.

Zamawiający wymaga, żeby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia , które tego wymagają były zaopatrzone w instrukcję w języku polskim.

Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone

w odrębnych przepisach. 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego znajduje się poniżej:

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.09.2018 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna:

Oferta powinna zawierać:

VI. WYMAGANIA

Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach uniemożliwiających

uszkodzenie produktów w czasie transportu.

Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.

Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.  Zamawiający dokona sprawdzenia towaru w ciągu maksymalnie 30 dni od dostawy

Wykonawca dostarczy materiały bezpośrednio do: Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o.

ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk, w dniach i godzinach ich pracy. Każda dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek dostarczonych pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w Zapytaniu ofertowym, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenia lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres 12 miesięcy.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez  w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy w ramach dostarczonej partii zamówienia oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta może być przesłana drogą pocztową jako list polecony lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Centrum Edukacyjne Technik  Sp. z o. o., ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk lub dostarczona osobiście.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 20 września 2018r. o godz. 12.00  W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 6/CET/RPOWL/PWP/2018”.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących  treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Jaśkiewicz pod numerem telefonu 535379154  oraz adresem email: technik@technik.slupsk.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.